Læreplaner

LÆREPLANER FOR FØRSKOLE

Personlig udvikling

Vi mener det er vigtigt at børnene oplever tryghed i deres start i Førskolen.

Vi lægger derfor vægt på den Grundtvig Koldske tankegang, omhandlende det hele menneske og med plads til fantasi, følelser og fællesskab.

Vi vil endvidere tilrettelægge og gennemføre en hverdag i overensstemmelse med skolen fire hovedværdier: ”FLOT”: Forpligtende fællesskab, Læring, Ordentlighed og Trivsel.

Det betyder at:

 • Vi vil være opmærksomme på det enkelte barns udvikling og dets kompetencer.
 • Vi vil lægge stor vægt på klassens fællesskab, den individuelles forpligtigelse, sociale relationer og inklusion.
 • Vi vil være en fast og genkendelig personalegruppe (3 personer).
 • Vi vil skabe en forudsigelig hverdag for børnene, hvor vi lægger vægt på tydelige voksne, faste rammer og struktur (skema).
 • Vi vil skabe rum og mulighed for at lave små grupper, både ved leg og fælles aktiviteter.

Sociale kompetencer

I takt med at børnene bliver mere trygge i Førskolen, vil vi give dem differentierede udfordringer. Det betyder at vi vil lægge vægt på at børnene:

 • Lærer at forstå og modtage kollektive beskeder.
 • Vente på at det bliver ens tur.
 • Lærer at lytte til hinanden – og turde stå frem og være i fokus i en tryg forsamling.
 • Støtte dem i at være selvhjulpne omkring toiletbesøg, holde orden på deres garderobeplads, rydde op efter leg, tage tøj på selv etc.

Vi lægger stor vægt på børnenes fællesskab og sociale relationer ved at:

 • Give børnene gode fysiske rammer for fri leg og udfoldelse – og med tiden lære at begå sig på skolens område uden en kendt voksen omkring sig.
 • Støtte op om de sociale spilleregler ved bl.a. at arbejde med ”Trivsel”: Hvad er en god ven? Hvordan taler vi til hinanden? – og redskaber til konfliktløsning etc.
 • Vi vil give børnene redskaber til at kunne lære at håndtere konflikter på egen hånd – i det omfang de kan – dog også informere om vigtigheden i at kontakte en voksen når de ikke selv kan håndtere konflikten.
 • Vi vil lægge vægt på forpligtigelsen i fællesskabet (f.eks. ved at hjælpes med oprydning, skære frugt o.l.).

Sproglige kompetencer

Børnene skal have mulighed for at styrke og udvikle et godt sprogbrug. Her vil vi lægge vægt på at børnene øver sig i at kunne:

 

 • Sætte ord på egne følelser og behov.
 • Forklare og fortælle, hvis der opstår en konflikt.
 • Sætte ord på oplevelser og indtryk.

 

Vi vil i vores hverdag i Førskolen have fokus på sproget:

 • Vi vil bruge sproget skriftligt i de daglige gøremål.
 • Vi vil være rollemodel i vores eget sprogbrug.
 • Vi vil lege med sproget: rim/remser, sang, fjollesprog, oplæsning og skrive/tegnesprog.

Motoriske kompetencer

Motoriske færdigheder er en væsentlig medspiller i børnenes tilgang til sociale sammenhænge. Vi vil skabe rammer for god alderssvarende motorisk udvikling.

Det betyder at:

 • Vi vil styrke børnenes grov motorik: Leg, sport, klatre, balance etc. – både udendørs og i gymnastiksalen.
 • At vi vil styrke deres finmotorik, så de lærer hvordan de skal holde på en blyant, bruge en saks etc.
 • Desuden inddrager vi læringen om kropssproget, så de delvist tilegner sig viden om, at kunne se når andre børn er kede af det, og hvordan ens eget kropssprog kan læses af andre.

Mødet med kultur

Det handler om kendskab til forskellige kulturelle værdier. Her inddrager vi også skolen og nærmiljøet.

Det betyder at:

 • Vi vil benytte os af besøg på skolens bibliotek.
 • Være med til morgensang 1 - 2 gange om ugen.
 • Have en fast tur-dag, hvor vi færdes i nærmiljøet eller i byen.
 • Vi vil have en fast ugedag, hvor vi er kreative og arbejder ud fra børnenes ønsker om kreative temaer.
 • Spille og synge sammen.

Mødet med naturen

Her handler det om, at vi vil inddrage naturen som et rum fyldt med læring og leg.

Det betyder at:

 • Vi vil have fast ude/tur-dag.
 • Vi vil tale om årstider og vejret.
 • Vi vil tale om dyr og insekter.

Overgang til børnhaveklasse

Ud fra ovenstående, vil vi gerne, at der bliver en rød tråd fra Førskolen til 0.kl.

Vi har et ønske om, at børnene i Førskolen vil opleve en ” blød” og tryg overgang til skole. Derfor er der også enkelte punkter vi vil arbejde med i Førskolen, som er skolerelateret:

 • Mødet med bogstaver, tal og begreber: – vi vil tale om dagen, dato, årstid, tid (klokken) etc. Synge om alfabetet, højtlæsning om ABC, ”lege” –skrive bogstaver, tælle, øve os i tal og mængde (fra 1-20) og klokken. Alt dette med fokus på, at det IKKE er skole endnu, men en præsentation for de begreber de vil møde i skolen. Desuden vil vi inddrage begreber som: I går, i morgen, under, over, på etc.

 

 • Mødet med skolen:- Vi vil færdes på skolen dagligt. Vi vil hente mælk på skolen, være med til morgensang, gå på bibliotek osv. Vi vil lege på skolens udearealer, og have frikvarter/ ”luftere” delvist sammen med skolens elever.

 

 • Fordybelse og koncentration: Vi vil i børnenes hverdag i Førskolen desuden arbejde med koncentration og fordybelse. Dette når vi arbejder med skolerelaterede opgaver, leg og kreative temaer.

 

 • Udarbejdelse af ”KTI”.