Værdier og kendetegn

Fællesskab – Læring – Ordentlighed – Trivsel

Vi bestræber os på at være en tryg og oplevelsesrig skole, hvor børnene kan udvikle sig både fagligt og menneskeligt, og hvor der er plads til både forskellighed og frisind inden for fællesskabets rammer. Vores mål er at skabe livsduelige, selvstændige og glade børn med mod på livet.

Faglige krav, kreativitet, fantasi og leg er gennemgående ord i det daglige arbejde. Undervisningen er bygget op omkring en god og åben dialog, hvor samtale indgår som et bærende element.

Opgaven går ud på at skabe en fælles forståelse af, hvad vi sammen med jer forældre vil med jeres barn.

Skolen vedkender sig de kristne værdier og lægger vægt på at videregive en fælles folkelig og demokratisk kulturarv, hvor skole og nye generationer i samklang kan udvikle og forny skolen.

En grundtvig-koldsk inspireret skole er ligeledes kendetegnet ved et personligt engagement og en gensidig tillid, respekt og loyalitet i et forpligtende fællesskab.

 

 Liv og fællesskab

 • Morgensang, fortælling og samtale
 • fælles oplevelser, lejrskoler og sociale arrangementer
 • fokus på børnenes trivsel i et nærværende og berigende fællesskab, hvor de voksne møder eleverne i børnehøjde.

Varieret og målrettet undervisning

 • Ligelig vægtning mellem boglige og praktisk-musiske fag
 • struktureret undervisning med vægt på opdeling i fag og årgange
 • fælles tema- og aktivitetsdage med tværfaglige emner
 • ekskursioner og gæstelærere
 • frihed til forskellighed og mulighed for individuel udfoldelse
 • krav, fælles mål og lektier
 • projektopgaver og afgangsprøver
 • praktik og forberedelse til ungdomsuddannelserne 
 • gode faciliteter inkl. IT og faglokaler
 • faste rammer i åbne og trygge omgivelser
 • engagerede og veluddannede lærere med frihed og vilje til at personliggøre undervisningen.

Personlig udvikling og dannelse

 • Indsigt, mod på livet og personlig kompetence
 • det ”hele menneske” med fantasi, følelser og faglig viden
 • respekt for andre mennesker, tolerance og ligeværd
 • selvstændighed, demokratisk sindelag og samarbejdsevne.

 Kontakt mellem skole og hjem

 • Tæt daglig kontakt og samarbejde
 • højt informationsniveau
 • forældremøder, hjemmebesøg, samtaleaftener og deltagelse i undervisningen.

 Den Grundtvig-Koldske Friskole

     - er endvidere kendetegnet ved at være

 • en skole i frihed og udvikling, hvor visioner og ideer kan blive til handling
 • en skole, hvor forældre og lærere deler ansvaret for børnenes uddannelse og personlige dannelse
 • en skole med oplevelse og engagement som forudsætning for en meningsfuld og god undervisning
 • en skole med vægt på fortælling, især i fagene historie og bibelhistorie
 • en skole med traditioner, sang og folkelighed
 • en skole, hvis hele eksistens hviler på et forpligtende fælles ansvar.