Politikker

Retningslinjer vedr. deltidspladser

Deltidspladser for forældre på barsels- og forældreorlov

Nyt tilbud til forældre, fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 tilbydes deltidspladser til forældre, der afholder barsels- eller forældreorlov. En deltidsplads er fastlagt til 30 timer om ugen, og forældrebetalingen nedsættes til en lavere takst i perioden.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Muligheden for deltidspladser gælder i den periode én eller begge forældre afholder fuldt eller delvist fravær efter barselsloven. Ligeledes har forældre mulighed for en deltidsplads, hvis de modtager barselsdagpenge efter §§20-23 i barselsloven.

Hvis forældrenes fravær afbrydes i en periode på mere end fem uger eller på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads.

Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til syv timer om ugen, for at kunne tilbydes en deltidsplads.

Retningslinjer

Deltidspladser i et privat dagtilbud skal påbegyndes d. 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned hvor forældrenes ret til fravær udløber.

Forældrene ansøger om deltidspladsen ved Pladsanvisningen via kommunens hjemmeside. Der skal forventes to måneders behandlingstid, før pladsen kan træde i kraft.

 Forældrene har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller om fraværets ophør, senest to måneder før afbrydelsen påbegyndes, eller fraværsperioden ophører.

Kommunen skal varsle det private dagtilbud om påbegyndelse, ændring eller ophør af deltidspladsen senest én måned før deltidspladsen træder i kraft.

Såfremt barnet benytter dagtilbuddet mere end 30 timer ugentligt, skal ledelsen i det private dagtilbud advisere Pladsanvisningen herom og barnets plads ændres til en fuldtidsplads.

Tidsmæssig placering

Deltidspladsen er som udgangspunkt i tidsrummet 9-15. Ved særlige pædagogiske forløb og aktiviteter kan der ændres i placering af de ugentlige 30 timer. Dette aftales med afdelingslederen.

Social inklusion

I Friskolens Børnehave er vi bevidste om, at arbejde med social inklusion i vores hverdag med børnene.

Den røde tråd i vores pædagogik er bl.a., at vi lægger stor vægt på anerkendelse, sprog og deltagelse.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børnene, der betyder, at de bliver set, mødt, hørt og forstået i den sociale deltagelse. Vi inddrager sproget i hverdagen, så vi gennem dette viser forståelse og nysgerrighed overfor barnet, og forsøger at sætte os i barnets sted – at vi gennem vores sprog er skabende og handlende, og via kommunikation med børnene kan skabe en ny historie. Ligeledes ønsker vi, at børnene er deltagende, men vi er dog opmærksomme på, at det kan være svært for nogle børn i nogle sammenhænge – vi er derfor reflekterende og har øje for, hvordan det enkelte barn deltager, og om der sker en kvalitativ udvikling i deltagelsen.

Vi har skabt en kultur her i Friskolens Børnehave, hvor vi omtaler børnene positivt og møder dem anerkendende.

Børn med særlige behov

Sammenhæng: 

Børn der har brug for ekstra ordinært støtte og særlig opmærksomhed, kan f.eks. være børn i sorg pga. dødsfald, skilsmisse eller lignende. Det kan være sprogbørn, børn der har brug for udsættelse af skolestart, udad reagerende børn, sensitive børn, motorisk svage børn, tosprogede børn m.fl.

Når vi møder et barn, der af den ene eller anden årsag har det svært, tager vi hånd om de udfordringer barnet har.

Mål:

At barnet til trods for sine problematikker bliver inkluderet i børnegruppen, og får den nødvendige hjælp og støtte, til at kunne begå sig socialt, motorisk, følelsesmæssigt, sprogligt, mm.

Tiltag:

På et personalemøde drøfter vi barnets udfordringer og behov.

Indkalder forældrene til en samtale.

Indhenter diverse relevant materiale fra f.eks. nettet, litteratur og fag personer.

Laver særlige iagttagelser på barnet.

Indkalder til forældresamtale med henblik på det videre forløb.

Laver de nødvendige indstillinger til f.eks. Talepædagog, Fysioterapeut, Psykolog, Ergoterapeut, m.fl.

Laver handlingsplaner.

Henviser til Familiehuset i Tarup

Tegn:

Barnet er i trivsel.

Der sker synlige fremskridt.

Evaluering:

Daglig kommunikation.

Evaluering på personalemøder.

Forældresamtaler.