Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

Godkendt af Undervisningsministeriet den 31. oktober 2006 på følgende vilkår: 

Undervisningsministeriet skal hermed meddele, at ministeriet godkender vedtægten for Stige Friskole, for så vidt angår styrelse og økonomiske forhold, jf. §5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Ministeriet godkender vedtægten på følgende vilkår:

  • At bestyrelsen indkalder generalforsamlingen (vedtægtens §7, stk. 2)
  • Ministeriet forstår formuleringen i §7, stk. 3, sidste punktum således, at ordet indstilling betyder, at generalforsamlingen ikke kan træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse uden at bestyrelsen er enig heri. Ministeriet gør endvidere opmærksom på, at bestyrelsens overordnede ansvar følger af §5, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og at generalforsamlingen følgelig ikke kan træffe beslutninger i strid med loven.
  • At forældrekredsen ligestilles med skolekredsen i vedtægtens §8 og § 19, stk. 4.
  • At bestyrelsen orienterer forældrekredsen om skolens nedlæggelse, uanset hvilket organ, der har truffet beslutning om nedlæggelsen. (vedtægtens §20, stk. 3).
  • At bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. gælder for lederen og andre ansatte ved skolen.
  • Uanset formuleringen i bestemmelsen i vedtægtens §19, stk. 1 anser ministeriet vedtægten/vedtægtsændringer for godkendt af bestyrelsen, når bestyrelsen har underskrevet vedtægten.

Det bemærkes, at godkendelse på vilkår gives under forudsætning af, at skolen opfylder vilkårene. Manglende opfyldelse af vilkårene vil i givet fald kunne få tilskudsmæssige konsekvenser for skolen.

Således endelig vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab på skolens generalforsamling den 30. marts 2006.

Offentliggjort på skolens hjemmeside den 1. november 2006.

Hjemsted og formål  

§ 1

Stige Friskole CVR nr.: 61 51 32 13 er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Odense Kommune. Hedelundvej 2, Stige, 5270 Odense N.

Stige Friskole er oprettet den 2. maj 1862.

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

stk. 2

Stige Friskoles formål er at drive en Grundtvig-Koldsk friskole, hvor forældre og lærere deler ansvaret for børnenes oplæring og opdragelse. Tillige er det skolens formål ud fra sin tradition at virke i lokalsamfundet.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, samt ved tilskud fra det offentlige.

Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

stk. 2

Skolens midler må alene komme skolens skole - og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til skolens bedste, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lign.

Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

stk. 3

Likvide midler, der ikke er nødvendige for skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven, eller har eleven i et offentligt anerkendt plejeforhold.

stk. 2

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelse af tilsynet, jvf. § 6 og § 14 stk. 2.

stk. 3

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrekredsen samt andre, der føler sig knyttet til skolen, og som af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen.

Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

 

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

stk. 2

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk. 1.

stk. 3

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som af et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

I henhold til § 4 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

stk. 2

Efter bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” skal der desuden vælges en eller flere tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

stk. 3

Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk. 4

Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekreds. Tilsynserklæringen offentliggøres ligeledes på skolens hjemmeside.

Stk. 5

Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal efter indstilling fra skolens bestyrelse godkende optagelse af lån, erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra konvertering af lån. Se endvidere §§ 16, 17 19 og 20.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes hvert år mellem den 1. marts og den 1. maj. Den indkaldes ved almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af mindst følgende dagsorden:

              1.  Valg af dirigent

              2.  Valg af referent og stemmetællere

              3.  Bestyrelsens beretning til orientering

              4.  Skolelederens beretning til orientering         

              5.  Tilsynsførendes udtalelse til orientering

              6.  Det reviderede regnskab forelægges til orientering

              7.  Bestyrelsens budgetforslag til orientering

              8.  Indkomne forslag

              9.  Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.

             10. Skolekredsens valg af suppleanter

             11. Eventuelt.

stk. 3.    

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelse til generalforsamlingen jvf. også § 6 stk. 3.

Forslag der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen, se dog § 10 stk. 3.

Stk. 4

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg bør der tilstræbes ligelig fordeling mellem kvinder og mænd.

  

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 del af skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

  

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jvf. §§ 19 og 20.

stk. 2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot èt medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Mindst 5 medlemmer skal være forældre til børn på skolen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.   

Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2

Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.

Stk. 3

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de fem forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre (forældrekredsen). Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter. Den ene af og blandt forældrekredsen. Den anden af hele skolekredsen.

Stk. 6

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er valgt af henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

§ 11

Skolens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. De kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

stk. 4

Skolens leder og mindst en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten/repræsentanterne for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens/repræsentanternes mødedeltagelse.

Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af en organisation, institution, forening eller lignende som måtte have valgt eller udpeget den pågældende.

Bestyrelsens opgaver

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 3

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 4

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Et hvert medlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

 

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jvf. ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler mv.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden. f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der hurtigst muligt vælges et nyt medlem for resten af valgperioden.

 

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk. 2

Bestyrelse er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jvf. § 4 stk. 2 og § 6.

Stk. 3

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 5

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for fritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om

Stk. 6

Efter samråd med skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk. 7

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved optagelse af lån, erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen, jvf. dog § 7. stk. 1.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har overfor Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2

Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk. 2

Revisionen skal være afsluttet senest den 1, april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab, og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.

Stk. 4

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jvf. dog § 20 stk. 3. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk. 2

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres en forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3

§ 20 stk. 1 gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen  og skolekredsen skal som minimum og hurtigst muligt orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning, og om grundlaget herfor.

Stk. 4

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse.

 

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.

Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.