Vedtægter

Vedtægter for Friskolens Børnehave

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20

Bilag til Stige Friskoles vedtægt

  

§ 1

I henhold til Undervisningsministeriets retningslinier vil Stige Friskole indføje i sin vedtægt, at friskolen efter godkendelse i Odense Kommune kan drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Under­visningsministeriet har godkendt med ud­gangspunkt i friskoleloven.

 

§ 2

I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i børnehaven have adgang til at få oprettet et forældreråd med et flertal af valgte forældre. Forældrerådet nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrerådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i friskolens vedtægt.

 

§ 3

Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af privatinstitutionen (børnehaven) ses i lyset af følgende:

Børnehaven skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravspecifikationen. Børnehaven opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Målsætningen for børnehavens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Børnehaven står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig børnehavens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

 

§ 4

Børnehaven fører venteliste over børn, som ønskes optaget i børnehaven.  

stk. 2.

Børn med søskende i børnehaven eller friskolen har fortrinsret. Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven.

 

§ 5

Ind- og udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel til den første i måneden. Ind- og udmeldelser foretages skriftlig efter henvendelse til børnehaven eller skolens kontor. Indmeldelse kan dog i særlige tilfælde foretages med kortere varsel, hvis der er plads i børnehaven. 

 

 § 6

Forældrerådet består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i privatinstitutionen (børnehaven). Rådet består desuden af lederen af børnehaven og en medarbejderrepræsentant.

stk. 2.

Medlemmer af forældrerådet vælges for to år af gangen. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde. Det samme gælder for valg og udpegning af øvrige rådsmedlemmer.

For at sikre at hele forældrerådet ikke skiftes ud på en gang. Veksler antallet af medlemmer der er på valg hvert år mellem et og to medlemmer.

stk. 3.

Valg til forældrerådet sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

stk. 4.

Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrerådet. Forældrerepræsentanter skal udtræde af rådet, når de ikke længere har børn i børnehaven.

stk. 5.

Skolen indkalder til valgmøde ved almindeligt brev til forældre/værge til børn i børnehaven med mindst 14 dages varsel. Valgmødet ledes af børnehavelederen.

stk. 6.

Valgbarhed og valgret:

Forældre/værger med børn indmeldt i børnehaven er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrevalgte rådsmedlemmer og suppleanter for disse.

Personer ansat i børnehaven kan ikke vælges som forældrerepræsentanter, og der kan ikke tillægges valgret til mere end 2 personer for samme barn, ligesom personer, der ikke har forældremyndighed over et barn, kun kan opnå valgret og valgbarhed, hvis forældremyndighedens rette indehaver ikke deltager i valget.

Ved afstemning kan hver fremmødt forælder kun afgive en stemme uanset antal børn i børnehaven.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En kandidat kan dog lade sig opstille ved fuldmagt.

stk. 7.

Alle tvivlsspørgsmål angående valget, herunder indsigelser vedrørende selve valghandlingen og spørgsmål om valgbarhed og valgret afgøres af en valgbestyrelse, der består af friskolens bestyrelsesformand, friskolens leder og børnehavens leder.

 

§ 7

Forældrerådet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for mødeindkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrerådet beslutninger.

stk. 4.

Den daglige leder af børnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder. Den daglige leder af børnehaven skal i samarbejde med forældrerådets formand medvirke til forberedelse af møder i forældrerådet og forelægge emner til drøftelse.

Forældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Skolens leder kan efter nærmere aftale deltage i rådsmøderne uden stemmeret.

  

§ 8

Forældrerådet skal fastsætte principper for børnehavens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved friskolebestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

stk. 2.

Forældrerådet har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i privatinstitutionen (børnehaven). Forældrerådet har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse.

stk. 3.

I samarbejde med børnehavens ledelse og medarbejdere medvirker forældrerådet ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal inde­holde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i børnehavens liv og virke.

 

§ 9

Den overordnede ledelse af børnehaven varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i børnehaven, regnskabs- og budget­forhold, løn- og over­ens­komstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af for­ældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som børnehaven skal opfylde.

 

§ 10

Kommunen fører tilsyn med børnehaven efter reglerne herom.

 

§ 11

Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Odense kommune til godkendelse. Ændringer i vedtægterne besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrerådet.

 

 

Friskolens bestyrelse juli 2014