Forældreråd

Forældreråd

Forældrerådet består af 3 forældrevalgte medlemmer, 2 suppleanter, afdelingsleder og medarbejderrepræsentant i børnehaven.

I forældrerådsmøder deltager 3 medlemmer, afdelingsleder, medarbejderrepræsentant, 1 fra skolens ledelse og bestyrelse.

Planlagte møder:

Der holdes årligt to møder om foråret og to møder om efteråret. Derudover efter behov.

Punkter fordelt på årets faste møder: Budget, årsplan, børnemiljøvurdering og læreplaner. 

Dagsorden udarbejdes af formand og afdelingsleder i fællesskab.

Forældrerådet forhører sig blandt de øvrige forældre, om der er punkter til dagsordenen

Dagsorden udsendes ca. en uge før mødet

Referat forældrerådsmøde

Referat af Forældrerådsmøde mandag den 16.11.2020 kl. 19-20.30

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Dorthe

 

Gennemgang af Forretningsorden

 • Forretningsorden er gennemgået

Forældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand og referent

 • Formand: Simon Karkov Skals
 • Næstformand: Benjamin Strøger Tempelaars
 • Referent: Christina Bjørk

Tavshedserklæring

 • Tavshedserklæring er underskrevet, af medlemmerne i forældrerådet

 

 • Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv.leder
  1. Meddelelser fra ledelsen:
   1. Alle børn, både på skole, i SFO og i børnehave er god til at indrette sig under de nye restriktioner, grundet Covid-19.
   2. Børnehaven trænger til maling indendørs, men der skal ses på, om der kan nedsættes arbejdsgrupper af forældre, på max 10 personer, som kan stå for malerarbejdet, samt evt. andet vedligehold udendørs.
 • De kommende store arrangementer på skolen er aflyst. Der er forhåbning om, at næste store arrangement kan blive skolens forårsfest.
 1. I løbet af julemåneden, vil der hver dag være historiefortælling mm. via Facebook, da det fortsat ikke er muligt at samles grundet Covid-19. Luciaoptoget vil ligeledes kunne ses på skolens Facebook.

 1. Meddelelser fra Børnehaven:
  1. Opnormering ved ansættelse af Pernille kan mærkes positivt. Pernille er ansat i en tredelt stilling.
  2. Børnehaven har søgt om, og fået tildelt, en læringsmiljøpædagog, for at få hjælp til nye rutiner og læringsmiljøet.
   1. Der afventes en fælles orientering til personalet, fra læringsmiljøpædagogen.
  3. Der er på nuværende tidspunkt 31 børn i børnehaven. Der starter et nyt barn pr. 1/12-20.
  4. Fødselsdagsgave er ændret, således at alle børn får samme slags ting, når de fylder hhv. 3 år, 4 år og 5 år. Der er indkøbt kasketter, kopper og T-shirts.
   Tidligere fik alle børn en dækkeserviet med billeder fra livet i børnehaven, men disse kan nu ses via børnehavens facebookside.

 • COVID19-institution
  1. Det er fortsat intentionen, at være mest muligt ude.
  2. Børnene har dog også behov for tid, ro og fordybelse i hver deres grupper, udover når der spises.
   Dorthe orienterer om, at det kan være en mulighed, at alle børn kan spise inde og evt. gå ind en halv time før, således at der er mulighed for leg, læring og fordybelse i den enkelte gruppe. Dette er dog endnu ikke besluttet, men skal drøftes på næstkommende personalemøde.
  3. Børnene håndterer godt, at de skal være så meget ude. Der forsøges flere gange ugentlig, at lave indendørsaktiviteter i de enkelte grupper, herunder musik, aktiviteter i gymnastiksalen mm.

 • Budget/Økonomi
  1. Børnehaven har i foråret brugt ekstra penge på rengøring og opnormering af personale. Børnehaven modtager tilskud fra Odense Kommune. Beløbet kendes endnu ikke.
  2. Forældrebetalingen til børnehaven er inkluderet 50,- ekstra pr. barn, som går til fornøjelser for børnene, herunder blandt andet:
   1. Én månedlig maddag, som årligt svarer til ca. 4000,-
   2. Tur til Hollufgård, ca. 2000,-
 • Remida, koster 1000,- for medlemskab årligt, og 500,- for hvert besøg.
 1. Tidligere har også været brugt penge på tur til Elsesminde, Cirkus uge mm.

 2. Børnehaven ønsker, at lave en Fjord og Bælt uge, hvor der den ene dag, vil komme besøg fra Fjord og Bælt centret. Dette har tidligere været en stor succes.
 1. Der er arrangeret videreuddannelse til hele personalegruppen, både på skole og i børnehaven, med fokus på emotionel intelligens, og særligt i relationen til det enkelte barn. Forløbet kører separat i skoledelen og i børnehaven, men samles dog fælles ved afslutningen.
 2. Legehus og skur trænger til udskiftning, men det er der ikke midler til i kommende budgetår.


 • Ny Styrket læreplan
  1. Børnehaven har i løbet af dette år, arbejdet med fokus på Ny Styrket Læreplan. Denne skal være udarbejdet inden 1. januar 2021.
  2. Der er ikke så meget nyt i selve arbejdet, men mere fokus på dokumentation af arbejdet, og dermed bevidstgørelse om hvilke processer man har i spil, i en given situation.
   1. Dermed skal læreplanstemaerne ind i hverdagssituationerne, så man er bevidst om hvilke af disse der er i spil når man f.eks. hjælper et barn overtøj på, hvilket f.eks. kunne være temaer om motorik og sprog.
   2. Ny Styrket Læreplan er et redskab som alle institutioner skal arbejde ud fra, for at sikre refleksion over egen praksis.
    1. Denne skal revurderes hvert andet år.
   3. Hvert 3. år, udarbejdes en børnemiljøvurdering som børnene skal udarbejde med sine forældre, hvilket er et godt redskab til personalet.

 • Tilsyn – Odense Kommune
  1. Der har været tilsyn i børnehaven, foretaget af Odense Kommune
  2. Fokus på særligt 3 ting: sprog, dannelse og tidlig indsats
  3. Ingen anmærkninger eller henstillinger efter tilsynsbesøget
  4. Ved tilsynsbesøget deltog Trine fra ledelsen, Mette fra bestyrelsen, Helene fra personalegruppen, samt Dorthe som børnehaveleder.

 • Tilsyn – hygiejne
  1. Sundhedsplejersken står for dette besøg, og kigger på ting som udluftning hvor børnene sover, håndhygiejne mm.
  2. Lige efter opstart efter corona-nedlukningen vaskede alle børn hænder før og efter frokost, men dette kræver mange ressourcer, hvorfor der kun vaskes hænder FØR frokost.
   1. Dog var dette eneste punkt, som hun havde påtale omkring, da børnene også skal vaske, eller evt. spritte hænder efter frokost, hvor de har haft fingrene i munden.
 • Det aftales, at børnene efter frokost, så vidt muligt vasker hænder og kun i særlige situationer bruger håndsprit.
  1. Fremtidige møder:
   1. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 26/1-2021 kl. 19:00-20:30
   2. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 2/3-2021 kl. 19:00-20:30
 • Forældremøde d. 20/4-2021 kl. 19:00-20:30
 1. Hvordan sikrer vi involvering af de øvrige forældre:
  1. Der laves et opslag ca. 14 dage før på intra, hvor de øvrige forældre, kan komme med tilføjelser til dagsordenen.

Referat af Forældrerådsmøde onsdag d 7. april 2021

STIGE FRISKOLE, SFO
& BØRNEHAVE
Forældrerådsmøde tirsdag d.7.4 2021 kl. 19.30 - 21.30
Deltagere: Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Helene Afbud: Mette
1) Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv. Leder
- Meddelelser fra Trine:
o Velkommen til Helene, som leder af børnehaven
o Grundet corona, er det fortsat småt med arrangementer
o På denne side af sommerferien skal gerne arrangeres nogle Smukke Fredage – små grupper af forældre, som mødes og løser en opgave, som skal forskønne børnehaven, f.eks. nyt sand i sandkasserne, småreparationer på legepladsen mm.
 Det skal tilmeldes i så god tid, at materialer kan indkøbes.
 Skolen vil være vært med drikkelse og evt. en sandwich
 Opgavernes størrelse: skal kunne løses på en fredag eftermiddag kl. 15-18.30
o Skolens generalforsamling er rykket frem til starten af juni måned, grundet corona.
- Meddelelser fra Helene:
o Mads er ansat i vikariat frem til 1. august
 Mads har ansvaret for udeliv og science læringsmiljø
 Mads er sammen med Helene på grøn gruppe
o Der er lavet stillingsopslag til Helenes gamle stilling på 32 timer, med ansættelse fra 1. august.
o I øjeblikket er der øget fokus på sprogarbejde i børnehaven
 Der arbejdes ud fra SMTTE-modellen
o Der er i børnehaven ’oprettet’ forskellige funktioner, således at det bliver tydeligt hvilken personale, der har ansvaret for hvilket område – funktionerne skifter en gang dagligt:
 Praktisk funktion (skifter ble, finder madpakker, tørre borde af mm.)
 Overbliksvoksen (er blandt børnene – især relevant, når alle, som situationen er nu, er ude samtidig)
 Hjælpe funktion (hjælper hvor der er behov for det)
 Aktivitets funktion (har ansvaret for aktiviteterne der skal igangsættes)
 Processerings-tavle i garderoben skal give et overblik og skabe struktur og forudsigelighed for børn og voksne, ligesom det er hensigten med piktogrammet, som hænger i garderoben.
o Fristen for evaluering af læringsplanerne er rykket frem til 1. juni. Derfor er der fortsat særligt fokus på dette
 Der arbejdes med børneinterviews, som i læringsplanerne vil blive brugt som eksempel på, hvordan der blandt andet arbejdes i børnehaven.
o Børnehaven har fået doneret en stor tromle, som der evt. kan bygges hule i
a. Børnehaven har haft besøg af sælger fra Lekolar, og har valgt nogle ting ud, som skal indkøbes, med øje for fokuspunkterne i læringsplanerne, herunder
i. Digitalt mikroskop, som kan printe billeder ud
ii. Skumklodser
iii. Biltæpper der kan samles på forskellige måder
2) COVID19-institution
- Der er lige kommet nye retningslinjer, men reglerne for daginstitutioner er ikke meget forandret
- Der fortsættes med legetøjs-stationer, således at der kun leges med legetøjet hver 3. dag
- Sandlegetøj er også inddelt i dage, men det som er fremme på den enkelte dag, vaskes midt på dagen
- Det anbefales fortsat, at der kun er én forældre, der henter, og ingen store søskende
3) Budget/Økonomi
- Børnehaven har 2 konti:
o Materiale konto (34.000,- om året)
 Der betales 1000,- om året til Remida, hvor der kan hentes materialer
 2 busture til Hollufgård pr. år (1400,- pr. tur)
 En årlig tur til Bybondegården (uvist om det kan lade sig gøre i år, grundet corona)
o Nyanskaffelser (30.000,- om året)
 Lamineringsmaskine (2500,-)
- Når corona tillader det, plejer der også at være penge i budgettet til at lave en familiedag
4) Forældremøde (20 april)
- Forældremødet udskydes til efter sommerferien
o Mødet skal egentlig ligge i april, men ved særlige omstændigheder, som f.eks. corona-situationen, er det muligt at rykke mødet.
5) Input til årsplan (2021-22) fra forældrerådet
- Der mangler sociale arrangementer, hvor forældrene på tværs af grupperne kan møde hinanden, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, grundet corona-situationen.
o Men dette kunne være en idé til efter sommerferien – evt. den sidste uge i august
- Temaer på et år:
o Science uge
o Grønt flag uge
o Fri for mobberi uge
o Jule uge
o Sansedag
o Fastlavn
o Kunst og kultur (påske)
o Trafikuge
o Fjord og Bælt
- Ønske om en nattøjs-dag – hvor både børn og personale er iklædt nattøj
- Nyt forældrerådsmøde d. 14/6 kl. 19:30
6) Evt.
- Trine er nysgerrig på, om man som forældre i børnehaven føler, at man er en del af det store fællesskab på Friskolen
o Der kan evt. laves rundvisninger på skolen for børn og forældre
- Det drøftes, hvordan det sikres, at alle forældre har følelsen af, at de kan få et ønsket emne drøftet på forældrerådsmøderne
o Alle forældre skal orienteres forud for forældrerådsmødet, således at de har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal drøftes
- Ønsker til faste punkter på dagsordenen:
o Hvad er der fokus på af læringsplaner
o Hvad rører sig i børnegruppen og eventuelle udfordringer
7) I personalegruppen er der som et nyt tiltag oprettet små korte teammøder én gang om ugen, hvor der drøftes, hvad der skal være særligt fokus på
a. Fokus på kostpolitik – ønske om at denne skal evalueres
b. Denne drøftes på næste forældrerådsmøde
8) Der skal følges op på, hvad status er for søgning af fonde (Pernille)

Referat af forældrerådsmøde d. 14.6 2021

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

 

Referat af forældrerådsmøde mandag d.14.6 2021 kl. 19.30 - 21.30

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Helene

 

 • Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv. Leder
  1. Helene:
   1. Nye restriktioner i børnehaven, således at der fortsat kun skal være fokus på kontakt- og dråbesmitte samt fortsat ekstra håndhygiejne. Legetøj skal ligeledes fortsat i karantæne.
    1. Hvis der kommer lokalt smitteudbrud, kan der igen indføres skærpede restriktioner
   2. Heidi er ny vikar i børnehaven
 • Vibeke, som var på besøg i børnehaven én gang ugentligt før corona, vil igen gerne komme på besøg i børnehaven en fast dag om ugen.
 1. Peter, ny medarbejder, starter d. 1. august
 2. Mads har sidste arbejdsuge, i uge 28
 3. Helene skriver sommerhilsen ud til alle forældre i børnehaven, inden sommerferien
 1. Bestyrelse:
  1. Der har været afholdt generalforsamling på skolen.
   1. Der er valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, Allan og Jonas.
  2. Mødestrukturen til bestyrelsesmøderne på skolen ændres, således at der bliver rum til debat
 • Lempelse i corona-restriktionerne: Det er positivt at hele skolen nu udnyttes i frikvartererne, fordi eleverne nu ikke skal forblive klassevis
 1. Fra på mandag d. 21.06.2021 afholdes igen morgensang med alle elever. Forhåbentlig kan børnehavebørnene også snart deltage en gang imellem.
 2. Der er afholdt smuk-fredage, hvor skolens og børnehavens udendørs rammer friskes op.
 3. Jeanette fra kontoret og Lars pedel, går på efterløn til efteråret

 

 

 

 

 

 • Nyt fra huset/ udfordringer (Pernille og Helene)
  1. Børnene skal have sko/sandaler på, når de er på legepladsen. Dette af sikkerhedsmæssige årsager
  2. Hver mandag er der fokus på sprog.
   1. Inden frugt er der fokus på sprog i grupperne – læring gennem leg
   2. Efter frugt er der sprog for alle børnehavebørnene, med Camilla
 • Til middag er der primært fokus på sang og historier
 1. Om eftermiddagen laver Pernille en frivillig aktivitet, som er den eneste frivillige sprogaktivitet i løbet af dagen. Denne aktivitet kan f.eks. tage udgangspunkt i spillet ’Vildkatten’. Her øves der udtale af tingene på spillebrikkerne, om der skal siges ’en’ eller ’et’ før ordet mm.
 1. Forældrekaffe:
  1. Der stilles forslag om, at forældre og børn fra grøn gruppe kan få rundvisning på skolen i forbindelse med forældrekaffe. Dette bliver på den anden side af sommerferien.
  2. Der tales om, hvordan forældrekaffe kan skrues sammen, således at det bliver en succes for både personale, børn og forældre.

 

 • Nyt fra forældrerådet/formanden
  1. Der er ikke indkommet nogle ønsker og punkter som ønskes drøftet, fra de øvrige forældre inden mødet
 • Simon træder ud af forældrerådet, da han og familien flytter
  1. Benjamin tager over på posten som formand
  2. Helene tager kontakt til de to suppleanter, som blev valgt ved sidste forældremøde, for at høre om en af disse vil træde ind i forældrerådet.

 

 • Budget/Økonomi
  1. Børnehaven har indkøbt to store tavler til udendørs.
  2. Børnehaven har været på to ture i år, til hhv. Hollufgård og Fjord og Bælt centret.
  3. Der er indkøbt plader til bordbænk-sættene.

 

 • Forældrearrangement 27 august 2021
  1. Forældrerådet planlægger dagen
  2. Nærmere info følger

 

 • Lygtefest?
  1. Der er stemning for, at der fortsat skal afholdes lygtefest en gang om året
   1. Der skal på senere møde, drøftes hvordan konceptet skal være fremadrettet
    1. Der er dog ligeledes opbakning til, hvis den ikke bliver afholdt

 

 

 

 

 

 • Kostpolitik
  1. I forbindelse med evaluering af læreplanstemaerne, er der sat fokus på måltiderne
   1. Herunder er ligeledes fokus på kostpolitikken og den pædagogik der ligger i måltiderne
  2. Kostpolitikken skal være en vejledning og inspiration til forældrene, samt med fokus på klimaet
  3. Pædagogerne har evalueret måltiderne i børnehaven igennem SMTTE-model
   1. Med fokus på, hvordan man pædagogisk kan arbejde med børnene til måltiderne
   2. Herunder fokus på hvilket miljø, der er i spisesituationerne
    1. NÆRVÆR er i fokus
    2. Måltidet kan styrke relationerne i gruppen
   3. Børnehavens nye mad- og måltidspolitik gennemgås og drøftes. Denne udsendes til forældrene snarest.
   4. Forældrerådet skal forhøre sig hos de andre forældre ift. om de ønsker en fælles eftermiddagsmads-ordning om fredagen

 

  1. Afsked for Dorthe d. 9. september kl. 16:00:
   1. Benjamin deltager på vegne af forældrene i Børnehaven.
  2. Fremtidige møder:
   1. Forældrerådsmøde: mandag d. 23. august kl. 18:30 – 20:30
   2. Forældremøde d. 16. september.

referat af forældrerådsmøde d. 23.8 2021

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

 

Referat af Forældrerådsmøde mandag d. 23.8 2021

 

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Karina, Helene

Velkommen til Karina

 • Meddelelser – Bestyrelse, ledelse, børnehaveleder:
  1. Bestyrelse:
   1. Der skal ansættes mange nye på skolen, hvorfor det fylder en del i bestyrelsen
  2. Ledelse:
   1. Der har været en god skolestart på skolen
   2. Hverdagen på skolen er tilbage ved normalen - som før Corona.
  3. Børnehaveleder:
   1. Tanja har sagt op i børnehaven og skal være fuldtidsplejemor
    1. Klara er ansat som vikar i Tanjas stilling frem til september
    2. Emma overtager for Klara. Emma har været i fritidsordningen og i førskolen før, så hun er kendt i huset.
   2. Der er startet to nye unge piger i børnehaven:
    1. Frederikke – er i børnehaven to dage om ugen
    2. Mille – er ekstra i et halvt år og overtager Helenes og Klaras position, når de går fra til andre opgaver.
 • Peter er startet i børnehaven og har haft en god start.
  1. Er primær for de grønne børn.
  2. Har i nu i den første periode stort fokus på dannelse af relationer.
 1. Vibeke er tilbage på besøg hver onsdag – hvilket både personale og børn er glade for.
 2. Nuværende pædagogiske fokus:
  1. Fokus på hvad hver af de tre grupper skal igennem, når man som barn er på hhv. rød, gul og grøn gruppe:
   1. Rød gruppe: Pernille laver SMTTE-model ift. indkøring af nye børn.
   2. Grøn gruppe: Der skal udarbejdes SMTTE-model med Heidi fra førskolen ift. børnenes overgang til skolen.

 

 • Nyt fra Børnehaven- Pernille
  1. Der er budt velkommen til 4 nye børn i børnehaven: Astrid, Lauge, Karl og Emil.
   1. Vi skal sige farvel til Tessa – Marius overtager pladsen for Tessa, på gul gruppe.
  2. Der er godt gang i de ugentlige læringsmål - som opsættes i garderoben hver fredag:
   1. Mandag: Sprog
   2. Tirsdag: Musik
 • Onsdag: Udeliv og Science
 1. Torsdag: Krop og bevægelse
 2. Fredag: Krea
 1. Der er ved at blive udarbejdet en folder til nye forældre, med beskrivelse af alt det praktiske omkring børnehaven. På den måde kan forældre ved besøg, koncentrere sig om børnehaven og rammerne.
 2. Legetøjsdag:
  1. Der er udarbejdet en SMTTE ift. overvejelser om hvad kravene skal være til det legetøj, som børnene må medbringe til legetøjsdag (hvad skal rammerne være? Hvad vil vi rent pædagogisk med legetøjsdagen? Hvad skal børnene have ud af det?) – Denne bliver fremlagt for forældrene, når den er færdig.
  2. Legetøjsdag bliver et punkt på kommende personalemøde.
 3. Skolen har indkøbt en ladcykel med plads til 4 børn, som børnehaven også må låne.

 

 • COVID19-institution
  1. 18. august kom nye covid-19 retningslinjer for daginstitutioner
   1. Alt er tilbage ved normalen, så legetøj mm., skal ikke længere vaskes af
   2. Der vil ikke længere være legetøjsstationer inde – men der holdes dog fast i, at der hver dag kun vælges et par kasser med legetøj, som børnene skal lege med, således at der er fokus på nogle enkelte stykker legetøj. Børnene skiftes til at vælge, hvad der skal leges med.

 

 • Budget/Økonomi
  1. Budget er gennemgået
   1. Nyanskaffelser: 30.000,- pr. år.
   2. Materialer: 34.000,- pr. år.

 • Forældremøde (d. 16 september)
  1. Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:00
  2. Legetøjsdag bliver et punkt på forældremødet (evt. i mindre grupper)
   1. Skal legetøjsdag genoptages?
   2. Legetøjsdag med tema? (F.eks. dyr, køretøjer mm.)
 • Frit valg af legetøj?
  1. Skal der være særlige aftaler omkring lyd og lys på det medbragte legetøj?
 1. Diskussionen fra forældremødet evalueres på næste forældrerådsmøde, hvorefter der træffes beslutning om legetøjsdagenes form, såfremt der er stemning for, at disse fastholdes.
 • Ansættelse af ny medarbejder i børnehaven
  1. Jobopslaget er netop blevet offentliggjort
   1. Ansøgningsfrist d. 16. sep.
    1. Christina deltager til jobsamtalerne, som repræsentant fra forældrerådet.

 

  1. Der aftales detaljer for arrangementet i børnehaven d. 27/8.
  2. Der er tilmeldt 44 børn og 39 voksne
   1. Benjamin laver grupper til legestationer + grill
   2. Legestationer:
    1. Bål med skumfiduser (Helene og Peter)
    2. Flødebollemaskine (Camilla)
    3. Stafet – kartoffel på ske (Pernille)
   3. Trine har børnene til musik hver tirsdag
    1. Børnene klarer det rigtig fint og deltager alle aktivt
   4. Nyt forældrerådsmøde d. 4. oktober kl. 18:30

Referat af forældrerådsmøde mandag d. 4.10 2021

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

 

Referat af forældrerådsmøde
mandag d. 4.10 2021 kl. 18.30 - 20.30

 

Deltagere: Mette, Pernille, Benjamin, Christina, Karina og Helene
Afbud: Trine

 

 • Meddelelser – Bestyrelse, ledelse, børnehaveleder
  1. Bestyrelse:
   1. På skolen er de fleste ledige stillinger blevet besat
   2. Forældrefest er sidste lørdag i januar
    1. Både forældre fra skole og børnehave, samt personale er inviteret
    2. Invitation plejer at blive sendt ud i løbet af december. Tilmelding sker via intra.
    3. Forældrefesten giver et godt sammenhold
   3. Børnehaveleder:
    1. Leila er ansat som ny pædagog i børnehaven.
     1. Leila har første dag d. 1. november
      1. Leila har erfaring ift. hvad der skal lægges vægt på i indkøringsperioden for nye børn i børnehaven.
     2. Johanne varetager timerne, indtil 1. november hvor Leila starter
      1. Emma har fundet studierelevant arbejde, hvorfor hun kun vil have få vagter i børnehaven
 • Ny tilkaldevikar: Klara
 1. Der er 30 børn i børnehaven
  1. Der starter et nyt barn d. 1. november, samt to nye børn d. 1. december – dette vil være børn til den røde gruppe som starter fra marts
 2. Ved forældremødet blev valgt to nye suppleanter: Alberte og Marie
 3. Hvad er der fokus på ift. pædagogik og læringsmiljø:
  1. Overgang til skole

 

 • Nyt fra Børnehaven- Pernille
  1. Der er afholdt afskedsreception for Lars, Jeanette og Dorte.
  2. Der vil i den kommende periode være fokus på finmotorik, da dette har været lidt en udfordring under corona, hvor vi var ude i det kolde vejr, og derfor ikke har kunne have fokus på dette i samme omfang som vi plejer, da det er svært at øve finmotorik med handsker på.
  3. Der er indkøbt skæremaskine
  4. Der har netop været afholdt science uge
  5. Vi var på tur til Hollufgård i midten af september, det var en våd, men rigtig god tur.
  6. I forrige uge, havde vi Hurlumhej dag, hvilket var en stor succes.
  7. Der har været afholdt fællesmøde på skolen, hvor personale fra skole og børnehave deltog, samt forældreråd og bestyrelse.
  8. Kommende aktiviteter:
   1. Grønt flag uge
    1. Motionsdag på fredag d. 15. oktober

 

 • Evaluering af forældrerådsarrangement
  1. Tidsrammen var passende ift. start- og sluttidspunkt.
  2. Fint med tid til de forskellige aktiviteter
  3. Det fungerede fint, at personalet havde en post
   1. Fremadrettet skal det være mere tydeligt, hvad der er ved hver post, f.eks. hvor mange skumfiduser pr. barn, således at personalet ikke står i et dilemma.

 

 • Ændring af vedtægter for forældreråd
  1. Der er snak om, at hver medlem i forældrerådet sidder i hhv. 2 år af gangen, således at man ikke risikerer at et helt forældreråd skiftes ud på én gang.
   1. Benjamin skriver mail til skolens bestyrelsesformand Anders ift. at vi i børnehaven ønsker ændring af vedtægterne.
    1. Der skal ligeledes skrives til Anders, at vi ønsker ændret i vedtægterne, at forældremødet skal ligge i september, fremfor april.

 

 • Legetøjsdag debat
  1. De forskellige forslag fra forældremødet er drøftet
  2. Der er enighed om, at legetøjsdag ikke genindføres, som vi kender det fra tidligere
  3. Meget af det pædagogiske, som barnet får ud af det, f.eks. stolthed, læring ved at dele mm. (som var fordele forældrene ved forældremødet havde nedskrevet) er i forvejen i fokus i det pædagogiske arbejde i børnehaven

 

 

 1. Drøftelse:
  1. For barnet betyder det ikke så meget, hvad de medbringer i børnehaven, men føler stolthed ved blot at medbringe noget hjemmefra, hvilket f.eks. skal tænkes ind i kommende aktiviteter. F.eks. kan børnene medbringe en rest garn, som kan bruges til at lave edderkopper af kastanjer mm.
 2. Personalet drøfter ligeledes dette på næste personalemøde, således at der kan laves en aftale om at der planlægges temadage, hvor barnet kan have noget med, indenfor et bestemt tema – dette kan evt. tilføjes til årsplanen.

 

 • Deltagelse i Rynkeby løb (punkt fra forælder)
  1. Der er kommet forslag om, at børnene kan løbe med til Rynkeby løb i april.
   1. Dette skal vendes med Dan og bestyrelsen, da donations-løb har været et tema flere år på skolen, men som er valgt fra i år.
   2. Helene taler med Dan og arrangørerne af idrætsdagen på skolen
 • Helene orienterer efterfølgende den forældre, som har stillet forslaget

 

 • Mulighed for mere leg indendørs (punkt fra forælder)
  1. Parameteret skal ikke være, at normalen er som før corona, da det nu er en ny hverdag – det skal ikke sammenlignes med før.
  2. Det er aftalt, at børnehaven åbner indenfor, og at alle går ud kl. 7:45. Derudover er der mulighed for at rykke indendørs om eftermiddagen.
  3. Det har været en stor succesoplevelse for både børn og personale, at være så meget ude, som vi har været det sidste 1 ½ år. Børnene har nydt godt af det.
   1. Mange børn efterspørger at komme ud – sjældent efterspørger børnene at komme ind
  4. Fordele ved at være udendørs:
   1. Mindre støj
   2. Færre konflikter
  5. Meget af legetøjet indefra tages med ud, når børnene ønsker at lege med det, således at der også udendørs er mulighed for forskellige aktiviteter og lege
  6. Evaluering af fordybelse:
   1. Det er svært med fordybelse udendørs, hvorfor:
    1. Grønne og gule børn spiser inde
    2. Røde børn spiser ude, da de fleste skal ind og sove efter frokost
   2. Dagen er vendt rundt; før var vi inde og gik ud som aktivitet, nu er det omvendt, da vi primært er ude.
    1. Det indendørs rum bruges til fordybelse og læringsmiljøer.
     1. Personalet vil tænke flere inde-aktiviteter/læringsmiljøer ind fremadrettet
    2. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man fortsat minimerer kontaktflader, hvilket er endnu en god grund til, at vi er meget ude.
    3. I forhold til det sygdomsbillede som forudses for den kommende vinter, er det mest hensigtsmæssigt at være mest muligt ude.
 • Mere personale tidlig morgen (punkt fra forælder)
  1. Der er mange børn i børnehaven, hvilket giver tryk på om morgenen.
  2. 2 personale møder nu ind kl. 7:45. Fra uge 43, møder nr. 2 personale ind kl. 7:30.
  3. Helene har set på hvor mange børn der er kl. 7:30 hvilket i gennemsnit er 5-6 børn
  4. Det opleves at det er sværere for børnene at sige farvel når de afleveres indenfor, fremfor da de blev afleveret ude.

 

 • Eventuelt
  1. Kommende forældrerådsmøder:
   1. Mandag d. 17. januar 2022 kl. 18:30
   2. Tirsdag d. 3. maj kl. 18:30

 

 

 

 

BT Benjamin Tempelaars Lærer

Benjamin Strøger Tempelaars

Forældrerådsmedlem - Formand

Christina Forælderråd

Christina Bjørk

Forældrerådsmedlem - referent

Iconfinder Silhouette5 216343

Karina Britt Poulsen

Forældrerådsmedlem

Pernille Katuza Lund Petersen 2020

Pernille K. Lund Petersen

Pædagogisk assistent i skole, førskole og børnehave

Trine Juul

Trine Juul

Viceskoleleder

Mette Kaysen

Mette Søndergaard Kaysen

Kasserer

Helene Bendix Rebsdorf

Helene Bendix Rebsdorf

Afdelingsleder børnehaven