Forældreråd

Forældreråd

Forældrerådet består af 3 forældrevalgte medlemmer, 2 suppleanter, afdelingsleder og medarbejderrepræsentant i børnehaven.

I forældrerådsmøder deltager 3 medlemmer, afdelingsleder, medarbejderrepræsentant, 1 fra skolens ledelse og bestyrelse.

Planlagte møder:

Der holdes årligt to møder om foråret og to møder om efteråret. Derudover efter behov.

Punkter fordelt på årets faste møder: Budget, årsplan, børnemiljøvurdering og læreplaner. 

Dagsorden udarbejdes af formand og afdelingsleder i fællesskab.

Forældrerådet forhører sig blandt de øvrige forældre, om der er punkter til dagsordenen

Dagsorden udsendes ca. en uge før mødet

Referat forældrerådsmøde

Referat af Forældrerådsmøde mandag den 16.11.2020 kl. 19-20.30

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Dorthe

 

Gennemgang af Forretningsorden

 • Forretningsorden er gennemgået

Forældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand og referent

 • Formand: Simon Karkov Skals
 • Næstformand: Benjamin Strøger Tempelaars
 • Referent: Christina Bjørk

Tavshedserklæring

 • Tavshedserklæring er underskrevet, af medlemmerne i forældrerådet

 

 • Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv.leder
  1. Meddelelser fra ledelsen:
   1. Alle børn, både på skole, i SFO og i børnehave er god til at indrette sig under de nye restriktioner, grundet Covid-19.
   2. Børnehaven trænger til maling indendørs, men der skal ses på, om der kan nedsættes arbejdsgrupper af forældre, på max 10 personer, som kan stå for malerarbejdet, samt evt. andet vedligehold udendørs.
 • De kommende store arrangementer på skolen er aflyst. Der er forhåbning om, at næste store arrangement kan blive skolens forårsfest.
 1. I løbet af julemåneden, vil der hver dag være historiefortælling mm. via Facebook, da det fortsat ikke er muligt at samles grundet Covid-19. Luciaoptoget vil ligeledes kunne ses på skolens Facebook.

 1. Meddelelser fra Børnehaven:
  1. Opnormering ved ansættelse af Pernille kan mærkes positivt. Pernille er ansat i en tredelt stilling.
  2. Børnehaven har søgt om, og fået tildelt, en læringsmiljøpædagog, for at få hjælp til nye rutiner og læringsmiljøet.
   1. Der afventes en fælles orientering til personalet, fra læringsmiljøpædagogen.
  3. Der er på nuværende tidspunkt 31 børn i børnehaven. Der starter et nyt barn pr. 1/12-20.
  4. Fødselsdagsgave er ændret, således at alle børn får samme slags ting, når de fylder hhv. 3 år, 4 år og 5 år. Der er indkøbt kasketter, kopper og T-shirts.
   Tidligere fik alle børn en dækkeserviet med billeder fra livet i børnehaven, men disse kan nu ses via børnehavens facebookside.

 • COVID19-institution
  1. Det er fortsat intentionen, at være mest muligt ude.
  2. Børnene har dog også behov for tid, ro og fordybelse i hver deres grupper, udover når der spises.
   Dorthe orienterer om, at det kan være en mulighed, at alle børn kan spise inde og evt. gå ind en halv time før, således at der er mulighed for leg, læring og fordybelse i den enkelte gruppe. Dette er dog endnu ikke besluttet, men skal drøftes på næstkommende personalemøde.
  3. Børnene håndterer godt, at de skal være så meget ude. Der forsøges flere gange ugentlig, at lave indendørsaktiviteter i de enkelte grupper, herunder musik, aktiviteter i gymnastiksalen mm.

 • Budget/Økonomi
  1. Børnehaven har i foråret brugt ekstra penge på rengøring og opnormering af personale. Børnehaven modtager tilskud fra Odense Kommune. Beløbet kendes endnu ikke.
  2. Forældrebetalingen til børnehaven er inkluderet 50,- ekstra pr. barn, som går til fornøjelser for børnene, herunder blandt andet:
   1. Én månedlig maddag, som årligt svarer til ca. 4000,-
   2. Tur til Hollufgård, ca. 2000,-
 • Remida, koster 1000,- for medlemskab årligt, og 500,- for hvert besøg.
 1. Tidligere har også været brugt penge på tur til Elsesminde, Cirkus uge mm.

 2. Børnehaven ønsker, at lave en Fjord og Bælt uge, hvor der den ene dag, vil komme besøg fra Fjord og Bælt centret. Dette har tidligere været en stor succes.
 1. Der er arrangeret videreuddannelse til hele personalegruppen, både på skole og i børnehaven, med fokus på emotionel intelligens, og særligt i relationen til det enkelte barn. Forløbet kører separat i skoledelen og i børnehaven, men samles dog fælles ved afslutningen.
 2. Legehus og skur trænger til udskiftning, men det er der ikke midler til i kommende budgetår.


 • Ny Styrket læreplan
  1. Børnehaven har i løbet af dette år, arbejdet med fokus på Ny Styrket Læreplan. Denne skal være udarbejdet inden 1. januar 2021.
  2. Der er ikke så meget nyt i selve arbejdet, men mere fokus på dokumentation af arbejdet, og dermed bevidstgørelse om hvilke processer man har i spil, i en given situation.
   1. Dermed skal læreplanstemaerne ind i hverdagssituationerne, så man er bevidst om hvilke af disse der er i spil når man f.eks. hjælper et barn overtøj på, hvilket f.eks. kunne være temaer om motorik og sprog.
   2. Ny Styrket Læreplan er et redskab som alle institutioner skal arbejde ud fra, for at sikre refleksion over egen praksis.
    1. Denne skal revurderes hvert andet år.
   3. Hvert 3. år, udarbejdes en børnemiljøvurdering som børnene skal udarbejde med sine forældre, hvilket er et godt redskab til personalet.

 • Tilsyn – Odense Kommune
  1. Der har været tilsyn i børnehaven, foretaget af Odense Kommune
  2. Fokus på særligt 3 ting: sprog, dannelse og tidlig indsats
  3. Ingen anmærkninger eller henstillinger efter tilsynsbesøget
  4. Ved tilsynsbesøget deltog Trine fra ledelsen, Mette fra bestyrelsen, Helene fra personalegruppen, samt Dorthe som børnehaveleder.

 • Tilsyn – hygiejne
  1. Sundhedsplejersken står for dette besøg, og kigger på ting som udluftning hvor børnene sover, håndhygiejne mm.
  2. Lige efter opstart efter corona-nedlukningen vaskede alle børn hænder før og efter frokost, men dette kræver mange ressourcer, hvorfor der kun vaskes hænder FØR frokost.
   1. Dog var dette eneste punkt, som hun havde påtale omkring, da børnene også skal vaske, eller evt. spritte hænder efter frokost, hvor de har haft fingrene i munden.
 • Det aftales, at børnene efter frokost, så vidt muligt vasker hænder og kun i særlige situationer bruger håndsprit.
  1. Fremtidige møder:
   1. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 26/1-2021 kl. 19:00-20:30
   2. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 2/3-2021 kl. 19:00-20:30
 • Forældremøde d. 20/4-2021 kl. 19:00-20:30
 1. Hvordan sikrer vi involvering af de øvrige forældre:
  1. Der laves et opslag ca. 14 dage før på intra, hvor de øvrige forældre, kan komme med tilføjelser til dagsordenen.

Referat af Forældrerådsmøde onsdag d 7. april 2021

STIGE FRISKOLE, SFO
& BØRNEHAVE
Forældrerådsmøde tirsdag d.7.4 2021 kl. 19.30 - 21.30
Deltagere: Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Helene Afbud: Mette
1) Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv. Leder
- Meddelelser fra Trine:
o Velkommen til Helene, som leder af børnehaven
o Grundet corona, er det fortsat småt med arrangementer
o På denne side af sommerferien skal gerne arrangeres nogle Smukke Fredage – små grupper af forældre, som mødes og løser en opgave, som skal forskønne børnehaven, f.eks. nyt sand i sandkasserne, småreparationer på legepladsen mm.
 Det skal tilmeldes i så god tid, at materialer kan indkøbes.
 Skolen vil være vært med drikkelse og evt. en sandwich
 Opgavernes størrelse: skal kunne løses på en fredag eftermiddag kl. 15-18.30
o Skolens generalforsamling er rykket frem til starten af juni måned, grundet corona.
- Meddelelser fra Helene:
o Mads er ansat i vikariat frem til 1. august
 Mads har ansvaret for udeliv og science læringsmiljø
 Mads er sammen med Helene på grøn gruppe
o Der er lavet stillingsopslag til Helenes gamle stilling på 32 timer, med ansættelse fra 1. august.
o I øjeblikket er der øget fokus på sprogarbejde i børnehaven
 Der arbejdes ud fra SMTTE-modellen
o Der er i børnehaven ’oprettet’ forskellige funktioner, således at det bliver tydeligt hvilken personale, der har ansvaret for hvilket område – funktionerne skifter en gang dagligt:
 Praktisk funktion (skifter ble, finder madpakker, tørre borde af mm.)
 Overbliksvoksen (er blandt børnene – især relevant, når alle, som situationen er nu, er ude samtidig)
 Hjælpe funktion (hjælper hvor der er behov for det)
 Aktivitets funktion (har ansvaret for aktiviteterne der skal igangsættes)
 Processerings-tavle i garderoben skal give et overblik og skabe struktur og forudsigelighed for børn og voksne, ligesom det er hensigten med piktogrammet, som hænger i garderoben.
o Fristen for evaluering af læringsplanerne er rykket frem til 1. juni. Derfor er der fortsat særligt fokus på dette
 Der arbejdes med børneinterviews, som i læringsplanerne vil blive brugt som eksempel på, hvordan der blandt andet arbejdes i børnehaven.
o Børnehaven har fået doneret en stor tromle, som der evt. kan bygges hule i
a. Børnehaven har haft besøg af sælger fra Lekolar, og har valgt nogle ting ud, som skal indkøbes, med øje for fokuspunkterne i læringsplanerne, herunder
i. Digitalt mikroskop, som kan printe billeder ud
ii. Skumklodser
iii. Biltæpper der kan samles på forskellige måder
2) COVID19-institution
- Der er lige kommet nye retningslinjer, men reglerne for daginstitutioner er ikke meget forandret
- Der fortsættes med legetøjs-stationer, således at der kun leges med legetøjet hver 3. dag
- Sandlegetøj er også inddelt i dage, men det som er fremme på den enkelte dag, vaskes midt på dagen
- Det anbefales fortsat, at der kun er én forældre, der henter, og ingen store søskende
3) Budget/Økonomi
- Børnehaven har 2 konti:
o Materiale konto (34.000,- om året)
 Der betales 1000,- om året til Remida, hvor der kan hentes materialer
 2 busture til Hollufgård pr. år (1400,- pr. tur)
 En årlig tur til Bybondegården (uvist om det kan lade sig gøre i år, grundet corona)
o Nyanskaffelser (30.000,- om året)
 Lamineringsmaskine (2500,-)
- Når corona tillader det, plejer der også at være penge i budgettet til at lave en familiedag
4) Forældremøde (20 april)
- Forældremødet udskydes til efter sommerferien
o Mødet skal egentlig ligge i april, men ved særlige omstændigheder, som f.eks. corona-situationen, er det muligt at rykke mødet.
5) Input til årsplan (2021-22) fra forældrerådet
- Der mangler sociale arrangementer, hvor forældrene på tværs af grupperne kan møde hinanden, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, grundet corona-situationen.
o Men dette kunne være en idé til efter sommerferien – evt. den sidste uge i august
- Temaer på et år:
o Science uge
o Grønt flag uge
o Fri for mobberi uge
o Jule uge
o Sansedag
o Fastlavn
o Kunst og kultur (påske)
o Trafikuge
o Fjord og Bælt
- Ønske om en nattøjs-dag – hvor både børn og personale er iklædt nattøj
- Nyt forældrerådsmøde d. 14/6 kl. 19:30
6) Evt.
- Trine er nysgerrig på, om man som forældre i børnehaven føler, at man er en del af det store fællesskab på Friskolen
o Der kan evt. laves rundvisninger på skolen for børn og forældre
- Det drøftes, hvordan det sikres, at alle forældre har følelsen af, at de kan få et ønsket emne drøftet på forældrerådsmøderne
o Alle forældre skal orienteres forud for forældrerådsmødet, således at de har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal drøftes
- Ønsker til faste punkter på dagsordenen:
o Hvad er der fokus på af læringsplaner
o Hvad rører sig i børnegruppen og eventuelle udfordringer
7) I personalegruppen er der som et nyt tiltag oprettet små korte teammøder én gang om ugen, hvor der drøftes, hvad der skal være særligt fokus på
a. Fokus på kostpolitik – ønske om at denne skal evalueres
b. Denne drøftes på næste forældrerådsmøde
8) Der skal følges op på, hvad status er for søgning af fonde (Pernille)

Referat af forældrerådsmøde d. 14.6 2021

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

 

Referat af forældrerådsmøde mandag d.14.6 2021 kl. 19.30 - 21.30

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Helene

 

 • Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv. Leder
  1. Helene:
   1. Nye restriktioner i børnehaven, således at der fortsat kun skal være fokus på kontakt- og dråbesmitte samt fortsat ekstra håndhygiejne. Legetøj skal ligeledes fortsat i karantæne.
    1. Hvis der kommer lokalt smitteudbrud, kan der igen indføres skærpede restriktioner
   2. Heidi er ny vikar i børnehaven
 • Vibeke, som var på besøg i børnehaven én gang ugentligt før corona, vil igen gerne komme på besøg i børnehaven en fast dag om ugen.
 1. Peter, ny medarbejder, starter d. 1. august
 2. Mads har sidste arbejdsuge, i uge 28
 3. Helene skriver sommerhilsen ud til alle forældre i børnehaven, inden sommerferien
 1. Bestyrelse:
  1. Der har været afholdt generalforsamling på skolen.
   1. Der er valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, Allan og Jonas.
  2. Mødestrukturen til bestyrelsesmøderne på skolen ændres, således at der bliver rum til debat
 • Lempelse i corona-restriktionerne: Det er positivt at hele skolen nu udnyttes i frikvartererne, fordi eleverne nu ikke skal forblive klassevis
 1. Fra på mandag d. 21.06.2021 afholdes igen morgensang med alle elever. Forhåbentlig kan børnehavebørnene også snart deltage en gang imellem.
 2. Der er afholdt smuk-fredage, hvor skolens og børnehavens udendørs rammer friskes op.
 3. Jeanette fra kontoret og Lars pedel, går på efterløn til efteråret

 

 

 

 

 

 • Nyt fra huset/ udfordringer (Pernille og Helene)
  1. Børnene skal have sko/sandaler på, når de er på legepladsen. Dette af sikkerhedsmæssige årsager
  2. Hver mandag er der fokus på sprog.
   1. Inden frugt er der fokus på sprog i grupperne – læring gennem leg
   2. Efter frugt er der sprog for alle børnehavebørnene, med Camilla
 • Til middag er der primært fokus på sang og historier
 1. Om eftermiddagen laver Pernille en frivillig aktivitet, som er den eneste frivillige sprogaktivitet i løbet af dagen. Denne aktivitet kan f.eks. tage udgangspunkt i spillet ’Vildkatten’. Her øves der udtale af tingene på spillebrikkerne, om der skal siges ’en’ eller ’et’ før ordet mm.
 1. Forældrekaffe:
  1. Der stilles forslag om, at forældre og børn fra grøn gruppe kan få rundvisning på skolen i forbindelse med forældrekaffe. Dette bliver på den anden side af sommerferien.
  2. Der tales om, hvordan forældrekaffe kan skrues sammen, således at det bliver en succes for både personale, børn og forældre.

 

 • Nyt fra forældrerådet/formanden
  1. Der er ikke indkommet nogle ønsker og punkter som ønskes drøftet, fra de øvrige forældre inden mødet
 • Simon træder ud af forældrerådet, da han og familien flytter
  1. Benjamin tager over på posten som formand
  2. Helene tager kontakt til de to suppleanter, som blev valgt ved sidste forældremøde, for at høre om en af disse vil træde ind i forældrerådet.

 

 • Budget/Økonomi
  1. Børnehaven har indkøbt to store tavler til udendørs.
  2. Børnehaven har været på to ture i år, til hhv. Hollufgård og Fjord og Bælt centret.
  3. Der er indkøbt plader til bordbænk-sættene.

 

 • Forældrearrangement 27 august 2021
  1. Forældrerådet planlægger dagen
  2. Nærmere info følger

 

 • Lygtefest?
  1. Der er stemning for, at der fortsat skal afholdes lygtefest en gang om året
   1. Der skal på senere møde, drøftes hvordan konceptet skal være fremadrettet
    1. Der er dog ligeledes opbakning til, hvis den ikke bliver afholdt

 

 

 

 

 

 • Kostpolitik
  1. I forbindelse med evaluering af læreplanstemaerne, er der sat fokus på måltiderne
   1. Herunder er ligeledes fokus på kostpolitikken og den pædagogik der ligger i måltiderne
  2. Kostpolitikken skal være en vejledning og inspiration til forældrene, samt med fokus på klimaet
  3. Pædagogerne har evalueret måltiderne i børnehaven igennem SMTTE-model
   1. Med fokus på, hvordan man pædagogisk kan arbejde med børnene til måltiderne
   2. Herunder fokus på hvilket miljø, der er i spisesituationerne
    1. NÆRVÆR er i fokus
    2. Måltidet kan styrke relationerne i gruppen
   3. Børnehavens nye mad- og måltidspolitik gennemgås og drøftes. Denne udsendes til forældrene snarest.
   4. Forældrerådet skal forhøre sig hos de andre forældre ift. om de ønsker en fælles eftermiddagsmads-ordning om fredagen

 

  1. Afsked for Dorthe d. 9. september kl. 16:00:
   1. Benjamin deltager på vegne af forældrene i Børnehaven.
  2. Fremtidige møder:
   1. Forældrerådsmøde: mandag d. 23. august kl. 18:30 – 20:30
   2. Forældremøde d. 16. september.

referat af forældrerådsmøde d. 23.8 2021

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

 

Referat af Forældrerådsmøde mandag d. 23.8 2021

 

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Karina, Helene

Velkommen til Karina

 • Meddelelser – Bestyrelse, ledelse, børnehaveleder:
  1. Bestyrelse:
   1. Der skal ansættes mange nye på skolen, hvorfor det fylder en del i bestyrelsen
  2. Ledelse:
   1. Der har været en god skolestart på skolen
   2. Hverdagen på skolen er tilbage ved normalen - som før Corona.
  3. Børnehaveleder:
   1. Tanja har sagt op i børnehaven og skal være fuldtidsplejemor
    1. Klara er ansat som vikar i Tanjas stilling frem til september
    2. Emma overtager for Klara. Emma har været i fritidsordningen og i førskolen før, så hun er kendt i huset.
   2. Der er startet to nye unge piger i børnehaven:
    1. Frederikke – er i børnehaven to dage om ugen
    2. Mille – er ekstra i et halvt år og overtager Helenes og Klaras position, når de går fra til andre opgaver.
 • Peter er startet i børnehaven og har haft en god start.
  1. Er primær for de grønne børn.
  2. Har i nu i den første periode stort fokus på dannelse af relationer.
 1. Vibeke er tilbage på besøg hver onsdag – hvilket både personale og børn er glade for.
 2. Nuværende pædagogiske fokus:
  1. Fokus på hvad hver af de tre grupper skal igennem, når man som barn er på hhv. rød, gul og grøn gruppe:
   1. Rød gruppe: Pernille laver SMTTE-model ift. indkøring af nye børn.
   2. Grøn gruppe: Der skal udarbejdes SMTTE-model med Heidi fra førskolen ift. børnenes overgang til skolen.

 

 • Nyt fra Børnehaven- Pernille
  1. Der er budt velkommen til 4 nye børn i børnehaven: Astrid, Lauge, Karl og Emil.
   1. Vi skal sige farvel til Tessa – Marius overtager pladsen for Tessa, på gul gruppe.
  2. Der er godt gang i de ugentlige læringsmål - som opsættes i garderoben hver fredag:
   1. Mandag: Sprog
   2. Tirsdag: Musik
 • Onsdag: Udeliv og Science
 1. Torsdag: Krop og bevægelse
 2. Fredag: Krea
 1. Der er ved at blive udarbejdet en folder til nye forældre, med beskrivelse af alt det praktiske omkring børnehaven. På den måde kan forældre ved besøg, koncentrere sig om børnehaven og rammerne.
 2. Legetøjsdag:
  1. Der er udarbejdet en SMTTE ift. overvejelser om hvad kravene skal være til det legetøj, som børnene må medbringe til legetøjsdag (hvad skal rammerne være? Hvad vil vi rent pædagogisk med legetøjsdagen? Hvad skal børnene have ud af det?) – Denne bliver fremlagt for forældrene, når den er færdig.
  2. Legetøjsdag bliver et punkt på kommende personalemøde.
 3. Skolen har indkøbt en ladcykel med plads til 4 børn, som børnehaven også må låne.

 

 • COVID19-institution
  1. 18. august kom nye covid-19 retningslinjer for daginstitutioner
   1. Alt er tilbage ved normalen, så legetøj mm., skal ikke længere vaskes af
   2. Der vil ikke længere være legetøjsstationer inde – men der holdes dog fast i, at der hver dag kun vælges et par kasser med legetøj, som børnene skal lege med, således at der er fokus på nogle enkelte stykker legetøj. Børnene skiftes til at vælge, hvad der skal leges med.

 

 • Budget/Økonomi
  1. Budget er gennemgået
   1. Nyanskaffelser: 30.000,- pr. år.
   2. Materialer: 34.000,- pr. år.

 • Forældremøde (d. 16 september)
  1. Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:00
  2. Legetøjsdag bliver et punkt på forældremødet (evt. i mindre grupper)
   1. Skal legetøjsdag genoptages?
   2. Legetøjsdag med tema? (F.eks. dyr, køretøjer mm.)
 • Frit valg af legetøj?
  1. Skal der være særlige aftaler omkring lyd og lys på det medbragte legetøj?
 1. Diskussionen fra forældremødet evalueres på næste forældrerådsmøde, hvorefter der træffes beslutning om legetøjsdagenes form, såfremt der er stemning for, at disse fastholdes.
 • Ansættelse af ny medarbejder i børnehaven
  1. Jobopslaget er netop blevet offentliggjort
   1. Ansøgningsfrist d. 16. sep.
    1. Christina deltager til jobsamtalerne, som repræsentant fra forældrerådet.

 

  1. Der aftales detaljer for arrangementet i børnehaven d. 27/8.
  2. Der er tilmeldt 44 børn og 39 voksne
   1. Benjamin laver grupper til legestationer + grill
   2. Legestationer:
    1. Bål med skumfiduser (Helene og Peter)
    2. Flødebollemaskine (Camilla)
    3. Stafet – kartoffel på ske (Pernille)
   3. Trine har børnene til musik hver tirsdag
    1. Børnene klarer det rigtig fint og deltager alle aktivt
   4. Nyt forældrerådsmøde d. 4. oktober kl. 18:30

Referat af forældrerådsmøde mandag d. 4.10 2021

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

 

Referat af forældrerådsmøde
mandag d. 4.10 2021 kl. 18.30 - 20.30

 

Deltagere: Mette, Pernille, Benjamin, Christina, Karina og Helene
Afbud: Trine

 

 • Meddelelser – Bestyrelse, ledelse, børnehaveleder
  1. Bestyrelse:
   1. På skolen er de fleste ledige stillinger blevet besat
   2. Forældrefest er sidste lørdag i januar
    1. Både forældre fra skole og børnehave, samt personale er inviteret
    2. Invitation plejer at blive sendt ud i løbet af december. Tilmelding sker via intra.
    3. Forældrefesten giver et godt sammenhold
   3. Børnehaveleder:
    1. Leila er ansat som ny pædagog i børnehaven.
     1. Leila har første dag d. 1. november
      1. Leila har erfaring ift. hvad der skal lægges vægt på i indkøringsperioden for nye børn i børnehaven.
     2. Johanne varetager timerne, indtil 1. november hvor Leila starter
      1. Emma har fundet studierelevant arbejde, hvorfor hun kun vil have få vagter i børnehaven
 • Ny tilkaldevikar: Klara
 1. Der er 30 børn i børnehaven
  1. Der starter et nyt barn d. 1. november, samt to nye børn d. 1. december – dette vil være børn til den røde gruppe som starter fra marts
 2. Ved forældremødet blev valgt to nye suppleanter: Alberte og Marie
 3. Hvad er der fokus på ift. pædagogik og læringsmiljø:
  1. Overgang til skole

 

 • Nyt fra Børnehaven- Pernille
  1. Der er afholdt afskedsreception for Lars, Jeanette og Dorte.
  2. Der vil i den kommende periode være fokus på finmotorik, da dette har været lidt en udfordring under corona, hvor vi var ude i det kolde vejr, og derfor ikke har kunne have fokus på dette i samme omfang som vi plejer, da det er svært at øve finmotorik med handsker på.
  3. Der er indkøbt skæremaskine
  4. Der har netop været afholdt science uge
  5. Vi var på tur til Hollufgård i midten af september, det var en våd, men rigtig god tur.
  6. I forrige uge, havde vi Hurlumhej dag, hvilket var en stor succes.
  7. Der har været afholdt fællesmøde på skolen, hvor personale fra skole og børnehave deltog, samt forældreråd og bestyrelse.
  8. Kommende aktiviteter:
   1. Grønt flag uge
    1. Motionsdag på fredag d. 15. oktober

 

 • Evaluering af forældrerådsarrangement
  1. Tidsrammen var passende ift. start- og sluttidspunkt.
  2. Fint med tid til de forskellige aktiviteter
  3. Det fungerede fint, at personalet havde en post
   1. Fremadrettet skal det være mere tydeligt, hvad der er ved hver post, f.eks. hvor mange skumfiduser pr. barn, således at personalet ikke står i et dilemma.

 

 • Ændring af vedtægter for forældreråd
  1. Der er snak om, at hver medlem i forældrerådet sidder i hhv. 2 år af gangen, således at man ikke risikerer at et helt forældreråd skiftes ud på én gang.
   1. Benjamin skriver mail til skolens bestyrelsesformand Anders ift. at vi i børnehaven ønsker ændring af vedtægterne.
    1. Der skal ligeledes skrives til Anders, at vi ønsker ændret i vedtægterne, at forældremødet skal ligge i september, fremfor april.

 

 • Legetøjsdag debat
  1. De forskellige forslag fra forældremødet er drøftet
  2. Der er enighed om, at legetøjsdag ikke genindføres, som vi kender det fra tidligere
  3. Meget af det pædagogiske, som barnet får ud af det, f.eks. stolthed, læring ved at dele mm. (som var fordele forældrene ved forældremødet havde nedskrevet) er i forvejen i fokus i det pædagogiske arbejde i børnehaven

 

 

 1. Drøftelse:
  1. For barnet betyder det ikke så meget, hvad de medbringer i børnehaven, men føler stolthed ved blot at medbringe noget hjemmefra, hvilket f.eks. skal tænkes ind i kommende aktiviteter. F.eks. kan børnene medbringe en rest garn, som kan bruges til at lave edderkopper af kastanjer mm.
 2. Personalet drøfter ligeledes dette på næste personalemøde, således at der kan laves en aftale om at der planlægges temadage, hvor barnet kan have noget med, indenfor et bestemt tema – dette kan evt. tilføjes til årsplanen.

 

 • Deltagelse i Rynkeby løb (punkt fra forælder)
  1. Der er kommet forslag om, at børnene kan løbe med til Rynkeby løb i april.
   1. Dette skal vendes med Dan og bestyrelsen, da donations-løb har været et tema flere år på skolen, men som er valgt fra i år.
   2. Helene taler med Dan og arrangørerne af idrætsdagen på skolen
 • Helene orienterer efterfølgende den forældre, som har stillet forslaget

 

 • Mulighed for mere leg indendørs (punkt fra forælder)
  1. Parameteret skal ikke være, at normalen er som før corona, da det nu er en ny hverdag – det skal ikke sammenlignes med før.
  2. Det er aftalt, at børnehaven åbner indenfor, og at alle går ud kl. 7:45. Derudover er der mulighed for at rykke indendørs om eftermiddagen.
  3. Det har været en stor succesoplevelse for både børn og personale, at være så meget ude, som vi har været det sidste 1 ½ år. Børnene har nydt godt af det.
   1. Mange børn efterspørger at komme ud – sjældent efterspørger børnene at komme ind
  4. Fordele ved at være udendørs:
   1. Mindre støj
   2. Færre konflikter
  5. Meget af legetøjet indefra tages med ud, når børnene ønsker at lege med det, således at der også udendørs er mulighed for forskellige aktiviteter og lege
  6. Evaluering af fordybelse:
   1. Det er svært med fordybelse udendørs, hvorfor:
    1. Grønne og gule børn spiser inde
    2. Røde børn spiser ude, da de fleste skal ind og sove efter frokost
   2. Dagen er vendt rundt; før var vi inde og gik ud som aktivitet, nu er det omvendt, da vi primært er ude.
    1. Det indendørs rum bruges til fordybelse og læringsmiljøer.
     1. Personalet vil tænke flere inde-aktiviteter/læringsmiljøer ind fremadrettet
    2. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man fortsat minimerer kontaktflader, hvilket er endnu en god grund til, at vi er meget ude.
    3. I forhold til det sygdomsbillede som forudses for den kommende vinter, er det mest hensigtsmæssigt at være mest muligt ude.
 • Mere personale tidlig morgen (punkt fra forælder)
  1. Der er mange børn i børnehaven, hvilket giver tryk på om morgenen.
  2. 2 personale møder nu ind kl. 7:45. Fra uge 43, møder nr. 2 personale ind kl. 7:30.
  3. Helene har set på hvor mange børn der er kl. 7:30 hvilket i gennemsnit er 5-6 børn
  4. Det opleves at det er sværere for børnene at sige farvel når de afleveres indenfor, fremfor da de blev afleveret ude.

 

 • Eventuelt
  1. Kommende forældrerådsmøder:
   1. Mandag d. 17. januar 2022 kl. 18:30
   2. Tirsdag d. 3. maj kl. 18:30

 

 

 

 

referat 17.1. 2022

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

 

Referat af forældrerådsmøde

Mandag d. 17.01.2022

 

Deltagere: Trine, Leila, Benjamin, Karina, Helene og Christina
Afbud:
Mette
Ordstyrer:
Benjamin
Referent:
Christina

Dagsorden:

 • Meddelelser – Ledelse – Børnehaveleder
  1. Ledelse:
   1. Bestyrelsen har særligt haft fokus på budget, herunder skolepenge, SFO- og børnehave-betaling.
    1. Stige Friskole ligger lavt i prisniveau – der skal hvert år fremadrettet indføres en stigning på X %, for at sikre, at skolen har de nødvendige midler, også ift. investeringer som kommer skole og børnehave til gavn.
   2. Rengøring: Der var ansat to rengøringsfolk efter nytår, men desværre er Marius blevet nødt til at opsige sin stilling grundet allergi.
    1. Der er lavet et nyt jobopslag på Facebook, som gerne må deles.
 • Brian er faldet godt til i sin stilling
 1. Corona fylder fortsat, men der er stort fokus på at skabe skoledage som er så lidt påvirket af corona, som muligt.
 2. Alle bestyrelsesmedlemmer har svaret positivt på vedtægtsændringen fra børnehaven ift. at man som medlem i forældrerådet sidder to år af gangen.
 1. Børnehaveleder:
  1. Personalesituation: 3 pædagoger: Helene, Camilla og Steffen (starter d. 7. februar) – foruden pædagogiske assistenter og medhjælpere.
   1. Indtil Steffen starter dækker Johanne hans timer.
    1. Steffen vil være tilknyttet grøn gruppe – Helene vil dog følge nuværende grøn gruppe indtil start i førskole.
   2. Leila har fået en god start på rød gruppe.
   3. Mathilde er startet op i Pernilles vikariat. Mathilde har været i børnehaven en uge, og synes at denne er gået godt.
   4. Frederikke er fortsat medhjælper to gange om ugen.
   5. Mille er ansat frem til 1. marts 2022.
  2. I næste måned skal gennemføres en børnemiljøvurdering – denne skal udarbejdes minimum hver 3. år.
   1. Det forventes at alle børn får et spørgeskema med hjem, som vi forældre skal svare på, i samarbejde med vores børn.
 • Der skal evalueres på det sproglige læringsmiljø.
  1. Sprogvurderinger som løbende udarbejdes med børnene inddrages i denne proces.
 1. Årsplanen lægges fremadrettet på intra en gang hvert halve år – således at man som forældre ikke behøver at orienterer sig på både hjemmeside og intra.
 2. Der er på hjemmesiden tilføjet en ny fane under pædagogik, hvor man kan se de forskellige læringsplaner.
 3. Der er vedtaget ny lov om tilsyn i daginstitutioner. Det er dog endnu ikke besluttet hvordan den skal udmøntes. Formålet med loven er at sikre, at de enkelte institutioner bruger midlerne for minimumsnormering mm.

 • Ændring af vedtægter for forældreråd. Status – Benjamin
  1. Alle medlemmer i skolens bestyrelse var positive ift. forslaget om vedtægtsændringen; at man som medlem af børnehavens forældreråd vælges for to år ad gangen.
  2. Det fremtidige forløb ift. konkret at få foretaget denne vedtægtsændring skal drøftes med Friskolens bestyrelses formand.
  3. Ved næste forældremøde skal der vælges 3 forældre til forældrerådet; 2 pladser for 2 år og 1 plads for 1 år. Således at der hvert andet år skiftes hhv. én og to ud. På denne måde sikres, at hele forældrerådet ikke skiftes på én gang.
  4. Benjamin skriver til bestyrelsesformanden om formuleringen i vedtægterne kan ændres fra ’forældremødet skal ligge i april’ til det ’det årlige forældremøde’, således at børnegaven selv kan vælge tidspunkt for det årlige forældremøde.

 • Sammen om børnene – principper for forældresamarbejdet i Stige Friskoles BH- præsentation af materiale. – Helene

 https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/foraeldresamarbejde/sammen-om-boernene

 1. Materialet kan f.eks. bruges i opstarten af nye børne og i samarbejdet med forældre.
 2. Derudover er forslag til dialogkort til forældremøder – således at konkrete cases kan drøftes på det årlige forældremøde, da forældresamarbejde er en yderst vigtig del.
 3. Informationshæfte til forældreråd, kan lånes i børnehave eller findes online.
 4. Forslag om, at vi i forældrerådet arbejder med princip-kort, som man kan udarbejde i fællesskab i forældrerådet og ud fra de fælles drøftelser få udfyldt en plakat, som kan ophænges i børnehaven.
  1. F.eks. med fokus på, hvad der er forældrenes rolle i det gode samarbejde og hvad er pædagogernes rolle i det gode samarbejde.
 5. Dette kan være et punkt til næste forældremøde – principperne for det gode samarbejde.

 

 • Punkt fra forælder:
 • Hvorfor er der pt. så meget personale der ikke er uddannet?
  • Stort set alt fast personale er uddannet, udover medhjælpere.
  • Der er sket en opkvalificering, da Leila blev ansat, da hun er uddannet pædagogisk assistent.
  • Der bruges vikarer, når det faste personale er fraværende – hvilket selvfølgelig har være i større omfang i forbindelse med barsel og opsigelser i børnehaven.
  • Der forsøges altid at dækkes ind med faste vikarer som børnene er trygge ved, og som kender huset.
 • De ressourcer der bruges på vikarer, kan de bruges på at ansætte en ekstra pædagog?
  • Helene er i tæt dialog med ledelsen på skolen, således at der altid er fokus på at der er tilknyttet kendte vikarer – f.eks. herunder corona.
  • I perioden indtil Steffen skal starte er det et bevidst valg, at en fast vikar skal fortsætte, da denne er kendt for børnene – fremfor at ansætte en uddannet pædagog for en kort periode, som til gengæld er ukendt for børnene.
  • Såfremt man som forældre sidder med en undren eller et spørgsmål til personalesammensætning og andet lignende, anbefales det, at man henvender sig til Helene.
 • Der gives udtryk for en undren over hvorfor der ikke er mere fast personale og hvorfor der har været så stor udskiftning over længere tid.
  • De tre der har sagt op, har haft deres individuelle grunde til det.
  • Det er håbet at der kommer mere ro og stabilitet, når Steffen starter op i februar.
  • Det faste personale har altid ansvaret i børnehaven, og medhjælperne står aldrig alene med det pædagogiske ansvar.
  • Det er prioriteret at det uddannede personale særligt er til stede, når der er flest børn; formiddag og midt på dagen, hvorfor man kan opleve at der ikke er uddannet personale om eftermiddagen, når man henter sit barn. Dette er et bevidst valg fra ledelsen.
 • Hvorfor kommer børnene ikke mere ud på ture i lokalområdet på små ture?
  • Der har været nye personaler og indkøringsperioder, hvorfor der ikke har været så mange ture.
  • Normalt prioriteres dette og det vil det blive igen fremadrettet.
   • Steffen bliver ansvarlig for læringsmiljøet: science og udeliv

   1. Henvendelse fra forældre – efterspørgsel om midler til at udbygge den store kabeltromle, f.eks. stige op og gelænder på toppen.
   1. Meget fint forslag, men for farligt at børnene skal kravle oppe på den.
   2. Forslag fra personalet om, at lave en sanserunde, hvor der er forskellige ting som kan trykkes på, og åbne/lukkes mm.
  2. Smuk lørdag (rengøringsdag) afholdes d. 26. februar.
   1. Helene fastlægger en plan for rengørings-programmet i børnehaven.
  3. Fremadrettede punkter på dagsordenen:
   1. Vi i forældrerådet har en opgave i at være mere skarp på hvad vores rolle er som forældreråd og hvordan vi på bedste måde repræsenterer de øvrige forældre i børnehaven.
    1. Lav en konkret opsummering pr. år. Ift. hvad forældrerådet har været involveret i – således at det kan blive tydeligt for de øvrige forældre, hvad det indebærer at være en del af forældrerådet.
    2. Det skal være synligt for de øvrige forældre, hvad de kan bruge forældrerådet til – hvad er vi indover og hvordan de kan se at deres stemme kan bringes videre.
   2. Forslag om evt. at lave et punkt til debat (fysiske møder), f.eks. frihedsbegreb ifm. at vi er en friksole, læringsmiljøer mm, således at der ikke kun er orienteringer på dagsordenen.
    1. Ved et sådant punkt kan der også skabes en debat, som evt. kan bringes videre til forældremødet.
   3. Skolen afholder årligt arrangementer med foredrag og andre kulturelle indslag, og i forbindelse med dette kan det være en mulighed at der foreslås arrangementer som også henvender sig til de mindre børn.

 

 

 

referat fra 3.5 - 2022

STIGE FRISKOLE, SFO

& BØRNEHAVE

Forældrerådsmøde tirsdag d. 3.5 2022 kl. 18.30 - 21.30

Deltagere: Trine, Matilde, Benjamin, Karina, Helene       Afbud: Christina

Ordstyrer: Benjamin      Referent: Trine

Dagsorden:

 • Valg af referent.
 • Meddelelser – Bestyrelse, ledelse, BH-leder

Benjamin:

Benjamin er trådt ind i bestyrelsen på skolen. 31. maj er konstitueringen.

Dermed er Benjamin bindeled til børnehaven.

Skolen v. Trine:

Smuk fredag: Fokus på renovering og nye tiltag især i Børnehaven. Ca. 50 voksne tilmeldt

Skuret bliver sat op inden sommer, men laves udenom Smuk Fredag.

Generalforsamling på skolen afholdt. Ny tilsynsførende valgt samt medlemmer til bestyrelsen.

Ændring i rengøringsassistenter. Jorate er ansat på fuld tid.

Helene:

Tilsyn ved Lise Skov Nielsen:

Kiggede ude og inde. Hun viste stor interesse, samtalte om læringsmiljøer mv. Hun havde ingen bemærkninger. Anbefaling: at stykket med fliser kunne bruges mere aktiv/spændende. Det er allerede i gang som trafikuge med cykelbane.

Christina, Steffen og Dan var med. Rart at have en forælder med, der kunne sige, hvad man oplever

Praktikanter: Ida Marie og Elise. Rigtig hyggeligt og fint at have dem i børnehaven

Andrea fra Søhusskolen i uge 23.

Der har været møde med kommunen (Susanne Crawley og Susanne Hvid). Med det private ledernetværk. På dagsorden var der bl.a. Minimumsnormeringer og hvordan beregner man det. Man afventer beregningsmodel. Implementeres fra jan 24.

Nyt personale. Det har kostet mange kræfter. Man har fundet hinanden og der er kommet mere ro på.

Smuk fredag: Cykelbane (Det er allerede et hit), kælkebakker og faldunderlag ordnes og der kommer ”Vaskehal”.

Camilla er startet igen. Hun er på fuld tid til sommer.

 

 • Nyt fra Børnehaven- Matilde

Matilde gennemgår evaluering af de gennemførte aktiviteter/temauger i de forgangne uger samt fortæller om kommende arrangementer. Nye børn er faldet godt til. Fokus på selvhjulpenhed (i garderoben) Store hjælper små. Fokus på ”Den gode tone”.

Personalet trives og har fundet hinanden.

 

 • Ændring af vedtægter for forældreråd. Status – Helene

Kommunen har godkendt ændringen – Skal underskrives og sendes tilbage. Trine og Helene gør papirer klar. De underskrives af formand for skolebestyrelsen.

 

 • Sammen om børnene – principper for forældresamarbejdet i Stige Friskoles BH- Debat samt udarbejdelse af debatoplæg til forældremødet i september.

 https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/foraeldresamarbejde/sammen-om-boernene

Oplæg fra personalet består af 3 delområder, som tages op som debatoplæg på forældremødet i september. (Benjamin)

 

 • Valg til frokostordning efterår 2022 Se venligst link

https://www.odense.dk/dagtilbud/om-dagtilbud/madordninger/mad-i-boernehusene

Forældrerådet vælger madordning fra.

 

 • Budget – gennemgang af større indkøb.

2 konti: Materialer og nyanskaffelser.

Helene gennemgik konti. Der er gjort gode investeringer i ting til leg, sprog og oplevelser.

Store ture ud af huset: 2 Hollufgårdture årligt. Snak om hvornår i ugen turen bedst ligger (Fredag?)

Forslag til anskaffelser: Flere gynger og en ”racercykel”.

 

Benjamin:

Forælder: Tidligere henvendelse omkring at de følte der var lidt kaos, men nu er der ro og overskud. Dejlig positiv tilbagemelding

 

Forslag til årsplanen fra forældrerådet:

Gerne beholde Hollufgårdtur.

Forslag: Fjord og Bælttur igen (Temauge)

Robottur

Forslag: Bruge lærere til at tage med på ture

 

 

referat 26.9 -2022

Referat for forældrerådsmøde

 1. september 2022 | 18:30 - 20:30

 

Deltagere: Trine, Matilde, Benjamin, Alberte, Helene, Stefan
Afbud: -

 

Ordstyrer: Benjamin

Referent: Stefan

 

Dagsorden

 1. Meddelelser fra; Bestyrelse, ledelse, og børnehave leder
 2. Nyt fra børnehaven v. Matilde
 3. Budget - Hvad skal de resterende penge fra ekstra betaling bruges på
 4. Opsamling på debat fra forældremødet omkring principper for samarbejdet
 5. Evaluering
  1. Forældreråds arrangement
  2. Forældremøde
 6. Punkt fra forældre; ture ud af huset
 7. Eventuelt

 

Ad. 1

Meddelelser fra Bestyrelsen

Bestyrelsen melder der er godt gang i fondsansøgning til udbyggelse af legeplads m. bl.a. Tarzan-bane.

 

Der er for øjeblikket fokus på begrebet frihed, og hvilken betydning det har for os som friskole og fri-børnehave.

 

Der er planlagt et spændende fællesmøde d. 4. oktober omhandlende “børnesyn”.

 

Der er efter gennemgang af hele skolen fundet flere steder hvor skolen trænger til renovering, der arbejdes lige nu på både at finde midlerne samt undersøge hvad der er af muligheder for renovering.

 

Meddelelse fra ledelsen

Der arbejdes for øjeblikket i personalegruppen med NLP og Emotionel Intelligens, samt hvordan der i personale teamet kan gives bedre feedback.

 

Som det ser ud nu så har vi gode grupper at børn så vi har en velfungerende økonomi, men vi ser trods alt ind i højere omkostninger på bl.a. strøm, og hvad det eventuelt vil få af konsekvenser kender vi ikke.

 

Budget processen er igangsat og der har været medarbejder på budget kursus for at hvordan den pågældende situation eventuelt kan indarbejdes i et budget. Som det ser ud nu så fastholdes koblingsprocenten (den procent sats en friskole kan få af økonomisk af hvad et barn i folkeskolen koster), og dermed kan vi lægge et fornuftigt budget.

 

Vi ser ind i en fremtid hvor vi kan genindfører alle traditioner og fester!

 

Meddelelser fra børnehaven

Vi har været inde i en turbulent periode de seneste 1-1,5 år med mange udskiftninger i personalegruppen, men den nye gruppe fungere rigtig godt sammen og vi kan forhåbentligt se ind i en mere stabil fremtid på personale fronten.

 

Fælles dag med SFO er gået super godt og alle har været glade for det, både børn og personale gruppen. Personalet har været lidt mere udfordret da børnene nu har haft mange flere steder at være men børnene have været rigtig flinke til at hjælpe hinanden også på tværs at aldersgrupper.

 

Den fælles åbning med SFO’en fungere rigtig godt det giver et meget bedre sammenhold mellem alle børnene samt personalet. Det har også giver lidt mere luft til børnehave personalet om morgen hvor man ellers var flere frem til 07:30.

 

Der arbejdes på at få lavet “legedage” med de omkring liggende dagplejer så de har mulighed for at komme forbi og se børnehaven. Det skulle gerne gøre overgangsperioden for børnene bedre fra dagpleje til børnehave.

Der er kontakt til to nærliggende private dagplejere og der ligger information til kommunen til de fem kommunale dagplejere i området.

 

 1. 2. november kommer der et hygiejne tilsyn, det er noget vi er blevet tilbudt og har sagt ja tak til. De ser typisk noget som vi andre ikke ser, og der et altid dejligt med andre øjne på tingene.

 

 

Ad. 2

Vi har fået afhold science uge, som var en stor succes og som er noget der godt kan gentages for børnene var vilde med det.

 

Den netop overståede trafik uge hvor børnene fik taget “kørekort” var også en stor succes. Børnene går nu og opremser reglerne kørsel for hinanden, og indimellem er der en politibetjent eller to, mellem børnene, som mener der skal uddeles nogle klip.

 

Det nye format med gruppe tid hvor der kørers individuelle forløb i de tre grupper giver mere plads til fordybelse for børnene og understøtter relationen til gruppelederen.

 

Musik m. Trine, er rigtig hyggeligt for alle børnene. Det er anderledes end da det var opdelt i grupper hvor den med de større børn kunne arbejdes lidt mere med læring på instrumenter, så giver dette et meget bedre sammenhold mellem børnene.

 

Ad. 3

Der er en stor del af børnene som slet ikke ønsker at få mælk i børnehaven og forespørgslen blandt børnene er forsvindende lille. Det sammenhold med “Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund mad til spædbørn og småbørn” at børn far 2-5 år anbefales af få 250ml mælk og lidt ost dagligt er det besluttet at vi stopper med mælk i børnehaven. Såfremt det bliver vild efterspørgsel på det fra børnene tages dette selvfølgelig op til revision igen.

 

Når der er købt mælk (tidligere) og frugt så er der stadig nogle penge i overskud af de 50,- ekstrabetaling vil alle indbetaler. Men hvad skal de bruges til?

Der bliver lavet et opslag, op vores opslagstavle hvor forældre kan give deres stemme i hvilken retning der skal kigges: udflugter, legetøj, kulturelle oplevelser, legeplads m.m.

 

Forældrerådet vil herefter se hvordan børnene kan få mest ud af de overskydende penge.

 

Ad. 4

Alle punkterne fra forældrerådet blev samlet og gennemgået af forældrerådet.

Der bliver arbejdet på at udarbejde nogle fællesprincipper for det fremtidige forældresamarbejdet.

 

Ad. 5

Forældreråds arrengement

Personalet syntes det var en rigtig hyggelig eftermiddag og aften, der var gode takter at spore i forbindelse med sammenholdet mellem forældre og personalet.

 

Man kunne måske sørge for at få placeret folk i børnehave grupper under spisning så man kunne styrke den “interne” forhold for de børn som forhåbentligt kommer til at følges i mange år frem.

 

Vi åbner arrangementet op for personalets familier også, så må den enkelte beslutte om de ønsker at deres familie skal deltage.

 

Forældremøde

Det fungerer rigtig godt at få involveret forældre i dialog, og der kom mange gode ideer ud af det.

Man kunne godt have brugt lidt tid på at sætte de tre spørgsmål i kontekst da nogle af svarene flød lidt mellem spørgsmålene.

 

Ad. 6

Det er et ønske om at børnene kommer mere ud på nogle gåture i lokalområdet, der er masser at gode faciliteter og oplevelser at finde uden at personalet skal ret langt væk.

 • Dette er også noget af det der er fokus på ugentligt med “udeliv og science” dem som ikke er med Steffen, skal så vidt det er muligt på tur i lokalområdet.

 

Ad.7

Datoer for de to næste forældrerådsmøder.

 • januar 2023
 • maj 2023

referat forældrerådsmøde man d. 23.1 2023

Referat for forældrerådsmøde

 1. januar 2023 | 18:30 - 19:30

 

Deltagere: Trine, Matilde, Benjamin, Alberte, Helene, Stefan
Afbud: -

 

Ordstyrer: Benjamin

Referent: Stefan

 

Dagsorden

 1. Meddelelser fra; Bestyrelse, ledelse, og børnehave leder
 2. Nyt fra børnehaven v. Matilde
 3. Hygiejnetilsyn
 4. Evaluering af lærerplaner
 5. Punkter fra forældre:
  1. Dialog skal ikke gå gennem børnene, men taget direkte mellem personalet og forældre
  2. Arrangementer opdelt i grupper
  3. Fælles morgenmad med SFO og BH bør være med fælles regler/politikker (sukker)
  4. Man kunne eventuelt melde ud på FI når man skal have lavet noget som f.eks. Tarzan bane så forældre eller bedsteforældre måske kunne hjælpe med rabatten.
 6. Eventuelt

 

Ad. 1

Meddelelser fra Bestyrelsen

I den seneste tid har arbejdet i bestyrelsen handlet meget om budgetter samt ansættelser i skole og børnehaven.

 

Der har været ansøgninger ude til forskellige finde for ansøgning om midler til det nye lege område, men der er desværre ikke kommet noget tilsagn tilbage. Der vil i nærmeste fremtid bliver undersøgt om der er andre fonde som kan ansøger her i foråret

 

Meddelelse fra ledelsen

I den seneste tid har det været fokus på at få hverdagen til at fungere da der har været lidt pres på grunder medarbejder som har sagt op.

 

Der arbejdes på at få stablet nogle gode arrengementer på benene:

 • Fastelavn som kommer til at være på tværs af skole, SFO og børnehave.
 • Fælles uge (ugen inden påske) som vil være for hele skolen.

 

Meddelelser fra børnehaven

Lige p.t. er der 33 børn i børnehaven som pr. 1. marts falder til 26 børn efter den grønne gruppe rykker op i forskolen. I de nye grupper vil der være 9, 10, og 7 børn hhv. i rød-, gul-, og grøn gruppe.

 

Det går rigtig godt med de børn der er i børnehaven lige nu, de har fået et godt fællesskab og alle børn ønsker at deltage, samt er engagerede når der laves noget i børnehaven.

 

Der er ansat ny pædagog som starter 1. februar 2023, Anne Dorthe er 25 år og nyuddannet pædagog. Der var kollektivt en rigtigt god fornemmelse efter første samtale med Anne Dorthe. Anne Dorthe kommer til at blive tilknyttet gul gruppe.

I februar skal vi også sige farvel til Mathilde (2. februar) som vil blive savnet. Vi får Pernille tilbage igen efter barsel (3. februar).

 

Der er efterhånden ved at være en god personale gruppe og både Steffen og Laila er faldet godt til og har fået godt styr på deres ansvarsområder.

 

Der er i januar 2023 blevet investeret i nogle lydisolerende afskærmninger på hjul som gør det muligt at lave nogle mindre legeområder hvor børnene nemmere kan fordybe sig i deres lege. De har fungeret så godt at der på sigt skal investeres i lidt flere sektioner så der skal skabes yderligere fordybelses rum.

Ad. 2

Der har være afhold; skralde uge, fri for mobberi, og jule hygge i 2022 og det har meget givende for børnene, som bl.a. er blevet rigtig godt til sortering af affald og de kommer selv og spørger om hjælp hvis de er i tvivl.

 

Der har i den seneste tid været meget fokus i alle grupperne på kreative udfoldelser. De grønne børn har også brugt tid på lidt forberedelse til forskolen og glæder sig nu til at lave “lektier”. De gule og røde børn har brugt lidt mere tid på relations dannelser.

 

Der virker til at de nye læringsgrupper har fungeret rigtig godt, hvor der bl.a. har været mulighed for blive i de samme emner i de enkelte grupper som især har været gavnligt for rød gruppe.
Der er efter planen en evaluering af disse læringsgrupper efter sommer 2023.

Ad. 3

Vi har haft er friviligt hygiejne tilsyn hvor hele børnehaven er blevet gået igennem og der er herefter stillet nogle anbefalinger udfra et hygiejnisk perspektiv. Der er nogle af disse anbefalinger som allerede er blevet indført, noget indfører i forbindelse med ferie perioner og noget kan ikke lade sig gøre at indfører.

 

I forbindelse med dette hygiejne tilsyn er der blevet besluttet at forældre på skift én gang ugentligt sørger for at få vaskes børneneskøleskab (det til deres madpakker). Dette er blevet besluttet for ikke at tage mere tid fra vores børn, skulle pædagoerne have gjort dette.

 

Der vil blive lavet en liste som hænges op køleskabet hvor man herpå kan se i hvilken uge man er ansvarlig for rengøring af køleskabet. Ordningen vil starte fra februar.

Ad. 4

Læreplaner skal evalueres i år, da de sidst er blevet evalueret i 2021. De bliver evalueret af personalegruppen og skal gennemses af forælfrerådet inden denne bliver lagt ud på hjemmesiden.

 

På næste forældrerådsmøde vil læreplanerne være evaluere og blive gennemgået, for herefter at blive lagt på hjemmesiden.

Ad. 5

 • Dette bør i første omgang tages op med pædagoen, lederes og som sidste instands bør forældrerådet inddrages såfremt der ikke er sket ændringer.
 • Dette tages til efterrettning til kommende arrengementer.
 • Det er således at børnehaven og SFO har særskilte madpolitikker, samtidigt så er der også børn som selv medbringer deres morgenmad. Der er dog umiddelbart ingen børn som har beklages sig over dette. Der vil dog indledes en dialog mellem børnahaven og SFO om der eventuelt kan ændre på noget.
 • Der blev snakket om eventuelt at oprette en “forældrebank” hvor forældre som mener de har noget de kan tilbyde børnehaven skal skrive sig på. Det kan være alt fra virksomhedsbesøg til rabataftaler.

Ad. 6

Indkommende forslag til brug af “mælkepenge”

Der er kommet en del forslag til hvordan de ekstra penge skal bruges, og der har været et overvæld af kulturelle oplevelser. Så derfor vil der i 2023 blive indlagt forskellige ture med børnene og eller underholdning i børnehaven.

 

Vigtigt datoer

 

 1. Maj 2023 Forældrerådsmøde
 2. August 2023 Forældrerådsmøde
 3. August 2023 Forældreråds arrengement                       16:00 – 18:30
 4. September 2023 Forældremøde                       17:00 – 19:00
 5. november 2023 Forældrerådsmøde

 

 

referat forældrerådsmøde 8.11 - 2023

Forældrerådsmøde onsdag d. 8/11 2023 kl. 18.30-20.30

Deltagere: Rikke, Stefan, Stine, Benjamin, Helene.

Fraværende: Anne-Dorte og Trine

Ordstyrer: Stefan

Referent: Rikke

Dagsorden:

 1. Meddelelse – Bestyrelse, ledelse, bhv. Leder.
 2. Nyt fra børnehaven – Anne Dorthe
 3. Forældrerådsarrangement evaluering
 4. Forældremøde evaluering
 5. Datoer for møder året ud
 6. Indkøb af legetøj for resterende beløb fra ekstrabetalingen
 7. Punkter fra forældre

AD1. Meddelelse – Bestyrelse, ledelse, bhv. Leder.

Bestyrelse:

Der var to overordnede meddelelser fra bestyrelsen:

 • Bestyrelsen arbejder på at være klare i dialogen når skolen omtales, så inkluderer det også SFO og børnehaven. Man ønsker at opfatte de tre enheder som samlet – og derved kan opnå synergier imellem personalegrupperne.
 • Der afventes pt. tilbud fra entreprenør på kloak separering og tidsramme for påbegyndelse af arbejdet.

Ledelse:

Punkt udgik da ledelse ikke er tilstede

Bhv. Leder:

Helene meddeler at det overordnet går godt i børnehaven

 • Personale bemandingen er rigtigt god pt.
 • Pernille er planlagt sygemeldt de næste 8 uger, grundet operation. Mathilde kommer til at dække timerne for Pernille.
 • Steffen er bortrejst hele januar med sin familie, der er ikke fundet en løsning for dette endnu, men der er flere ideer i spil.
 • Der er fundet en ny vikar til børnehaven, hun hedder Isabella som bliver tilknyttet fra slutningen af november måned.
 • På næstkommende P-møde evalueres forløbet omkring opstart af nye børn. Evalueringen foretages med i forældre evalueringer.
 • Der har i indeværende uge været fælles dag med SFO, det er forløbet rigtigt godt og har været udbytterigt for både børn og personale.
 • Der har været rigtig god succes med dagplejedag med gode tilbagemeldinger, hvorfor der er planlagt en ny dato for dagplejedag.
 • Personalet har nyligt været til pædagogiske dage, med mange aktiviteter Helene fremhæver særligt to udkom:
 • Personalet har arbejdet med at skabe en kultur i børnehaven der er med til at fremme resiliens.
 • Personalet har arbejdet med dialog og trivsel i medarbejdergruppen. Ud af det arbejde er der opstået nogle rammer for den kultur man ønsker at have i personalegruppen i børnehaven.

AD2. Nyt fra børnehaven – Anne Dorthe

Punktet udgår da Anne Dorthe er fraværende.

AD3. Forældrerådsarrangement evaluering

Forældrerådet vurderer at der generelt har været en god stemning omkring arrangementet. Der er enighed om at det var hyggeligt og at det var godt arrangeret.

Der er bred enighed om, at det var fint at ’stationerne’ blev opbrudt og der var plads til fri leg, det vil forældrerådet tænke i planlægningen fremadrettet.  

Vi beslutter at tilmelding næste gang skal være på Intra, så det er nemmere at huske at tilmelde sig.

Det fungerede godt at forældrene har ansvaret, tog teten og indledte med at fortælle om aftenen og aktiviteterne og set-up omkring spisningen.

Det er besluttet at forældrerådet inviterer lidt tidligere end i år, dato for forældrerådsarrangement bliver d. 30 august 2024.

AD4. Forældremøde evaluering

Der er bred enighed om at forældremødet forløb godt. Måden mødet var arrangeret på med inddeling i grupper fungerede rigtigt godt – og der var god dialog og engagement ude i de enkelte grupper. Tidsmæssigt var arrangementet fint tilsvarende indholdet på agendaen. 

Forældrerådet har et par enkelte forslag til kommende forældremøder:

 • Forældrerådet foreslår at der kan være mere arbejde ude på de enkelte grupper, evt. med nogle cases eller dilemmaer som er relevant for de enkelte grupper.
 • Forældrerådet foreslår at programmet kan vendes om, så vi starter med fælles møde og valg og man så går ud i de enkelte grupper og snakker videre bagefter.
 • Der drøftes at forældrerådet kan reklamere mere for forældrerådsarbejdet når man nærmer sig valg, for at vise mere at det arbejde forældrerådet laver og ’afmystificere’ evt. opfattelser af det.

Det er besluttet at Helene tager forældrerådet evaluering med til personalegruppen på næstkommende personale møde.

 

 

AD5. Datoer for møder året ud

Forældrerådet mødes i 2024 på følgende datoer:

 1. 17. januar 2024 kl. 18.30-20.30
 2. 22. maj 2024 kl. 18.30-20.30
 3. 19. august 2024 kl. 18.30-20.30

AD6. Indkøb af legetøj for resterende beløb fra ekstrabetalingen

Helene fortæller at der pt. er 6000kr i kassen fra ekstraforældrebetalingen (tidligere kaldet mælkepenge).
Personale har en forespørgsel på at bruge de penge til, at købe tre ekstra støjafskærmninger til at lave flere små miljøer i børnehaven. Det er blevet besluttet at pengene må bruges til indkøb af 3 støjafskærmninger. 

AD7. Punkter fra forældre

Der var ingen indkomne punkter fra forældre.

AD8. Evt.

Der var intet til eventuelt.  

Trine Juul

Trine Juul

Viceskoleleder

Helene Bendix Rebsdorf

Helene Bendix Rebsdorf

Afdelingsleder børnehaven

Rikke Forælderråd

Rikke Strøger Simonsen

Referent

Anne Dorthe

Anne Dorthe Skou Poulsen

Pædagog

Stine

Stine Jähger Arentsen

Næstformand

Stefan

Stefan Søgaard

Formand

Manuella

Manuella Birch C.K. Caspersen

bestyrelsesrepræsentant

Principper for forældresamarbejde

Principper for forældresamarbejdet i Stige friskoles børnehave

Udarbejdet i samarbejde mellem personale og forældreråd. Med inddragelse af hele forældregruppen i form af forældredebat på forældremødet anno 2022.

 

Principper for forældresamarbejdet i Stige friskoles børnehave. 2023

Kommunikation og forventninger:

 • Der holdes altid en ligeværdig og god tone
 • Ved bekymringer kontaktes forældrene så de er informeret hele vejen
 • Begge parter er åbne overfor at indgå i et samarbejde /sparring omkring barnet.
 • Forældre tænker over hvornår det passer ind at have dialog, i forhold til personalets kerneopgave.
 • Åbenhed i forhold til dialog. Plads til at komme med en undren.
 • Der bør være en respekt for personalets faglighed.
 • Enighed om at alle vil barnet det bedste
 • Der skal altid være mulighed for at få en snak om barnets udvikling /trivsel.
 • Ved bekymring for sit barn, kontakter forældre barnets kontaktvoksen, og eller leder i børnehaven. – Man taler ikke hen over hovedet på børnene.

 

Forældrerådets funktion:

 • Talerør mellem personale og forældre- i forhold til overordnede emner omhandlende børnenes hverdag i børnehaven.
 • Deltagende ved arrangementer på skolen og i børnehaven.
 • Beslutningstagere/repræsentanter for forældrene.
 • Opmærksomhed på personalets arbejdsmiljø.
 • Rollemodeller i forhold til skolens værdier.
 • Medindflydelse i forhold til aktiviteter og budget.

 

 

 

Fællesskab                Læring                     Ordentlighed                          Trivsel

referater fra forældrerådsmøder 2024

onsdag d. 17 januar

Forældrerådsmøde onsdag d. 17/01 2023 kl. 18.30-20.30

Deltagere: Rikke, Stefan, Stine, Benjamin, Helene, Trine og Anne-Dorthe.

Ordstyrer: Stefan

Referent: Rikke

Dagsorden:

 1. Meddelelse – Bestyrelse, ledelse, bhv. Leder.
 2. Nyt fra børnehaven – Anne Dorthe
 3. Evaluering af børnehavens mad og måltidspolitik – den ligger på hjemmesiden
 4. Valg af frokostordning i børnehaven
 5. Rengøring af køleskab/oprydning garderobe
 6. Punkter fra forældre/forældreråd
 7. Punkter fra forældre

 

AD1. Meddelelse – Bestyrelse, ledelse, bhv. Leder.

Bestyrelse:

 • Bestyrelse har haft rygepolitik oppe at vende og revurderet dele af indholdet i denne.
 • Der er fastlagt budget for 2024, og det er snarest at finde på hjemmesiden.
 • Der er generalforsamling i skolen d. 16 april, der er man som forældre i børnehaven meget velkommen, der kommer en indkaldelse ud.
 • Der er også i øjeblikket møder i byggeudvalg ang. budget for kloakseparering. Vi skal være tilsluttet i vejen til August 2024. Bestyrelsen er ved at vurdere tilbud på arbejdet. Omkostningerne til byggeriet er høje og skal finansieres 100% af os selv. I udvalget vil man gerne i kontakt med politikere eller journalister som kunne være interessere i at belyse problemstilling omkring denne egen finansiering, ræk ud til forældrerådet hvis du har en relevant kontakt.

Ledelse:

 • Der er snart åbning af den nye legeplads, der afventes endelig byggetilladelse fra kommunen. Når vi kommer til forår, så bliver der plantet til med blomster i tråd med ’vild med vilje’.

 

Bhv. Leder:

Helene fortæller at den seneste periode har været lidt turbulent på personalefronten, grundet sygdom i personalegruppen.

 • Pernille er tilbage i børnehaven igen.
 • Leila er tilbage efter sygemelding, hun starter op 3 timer om ugen. Leila er glad for at være tilbage. Sofie dækker de resterende timer for Leila.
 • Steffen er på ferie frem til uge 8. Mathilde dækker hans timer ind.
 • Marianne der har været frivillig i børnehaven, kan desværre ikke komme i børnehaven mere.
 • Der er pt. 33 børn i børnehaven.
 • 1 marts kommer vi til at køre med overbelægning i en periode, da Steffens datter skal være i børnehaven i en periode.
 • Det blev aftalt på sidste forældrerådsmøde at Helene skulle købe rumdeler/skærme til børnehaven, med aftale med leverandøren om at regningen kunne deles op, det kunne ikke lade sig gøre alligevel, det er derfor i stedet blevet købt et arrangement til bøger.
 • Grøn gruppe arbejder særligt med overgangen til skole lige nu. Konceptet SMITTE (ligger på hjemmesiden), dækker over hvad der arbejdes med for at gøre børnene skole klar. Der er planlagt møde i april for der bliver evalueret på denne.

AD2. Nyt fra børnehaven – Anne Dorthe

 • Børnehaven er tilmeldt Danmarksindsamlingen, hvor børnene ved at gå kan indsamle penge til fattige familier i Uganda.
 • Lige nu bliver der fundet initiativer til at løse udfordringen med mange børn på lidt plads.
  1. Der er nu 3 grupper der skiftes til at være med til musik på grøn stue, så der er mere plads og ro omkring det. De to andre grupper er inde på rød og gul gruppe.
  2. Mandag, tirsdag og onsdag er der opdeling til frugt også for at gøre mere plads, og det er nemmere for børnene at overholde de rammer der er omkring frugt. Når der er fødselsdag eller lignende så er det fortsat fælles.
  3. Når der er mulighed for det, så bliver der også opdeling i grupperne til leg og fordybelse.

 

Alle initiativer går godt og fungerer rigtigt godt for børn og voksne og giver mere plads til nærvær. 

AD3. Evaluering af børnehavens mad og måltidspolitik – den ligger på hjemmesiden

Mad og måltidspolitikken er evalueret og godkendt i det format der er.

AD4. Valg af frokostordning i børnehaven

Det er besluttet at der ikke skal være frokostordning i børnehaven.

Forældrerådet kommer med et skriv om hvorfor denne beslutning er truffet, der bliver sendt rundt til alle forældre.

AD5. Rengøring af køleskab/oprydning garderobe

Der opleves at der ofte mangler oprydning i garderoben og rengøring af køleskab, forældrerådet kommer med oplæg til at reminde forældre om dette.

Derudover blev det vendt at mange forældre ikke tager skoene af i børnehaven, og det resulterer i at der bliver slæbt meget skidt med indenfor, og der bliver vådt på gulvet. Der bliver sat en måtte frem til forældres sko lige først i gangen. For at imødekomme de forældre der gerne vil beholde sko på, så bliver der til hvert barns kasse lagt et sæt plastik futter, disse er til genbrug. Har man brug for flere skal man selv anskaffe det. 

AD6. Punkter fra forældre/forældreråd

Der er ingen indkomne punkter fra forældreråd

AD7. Punkter fra forældre

Der er ingen indkomne punkter fra forældre

AD8. Evt.

Næste møde er 22. maj.  

 

 

onsdag d. 29 juni

STIGE FRISKOLE, SFO
& BØRNEHAVE
Referat af forældrerådsmøde onsdag d. 29. 5 2024 kl. 18.30 - 20.30
Deltagere: Trine, Anne Dorthe, Rikke, Stefan, Stine, Manuella, Helene
Afbud: Rikke og Stine Ordstyrer: Stefan Referent: Trine
Dagsorden:
Velkommen til Manuella
1) Meddelelser
Bestyrelsen - Manuella:
Orientering om konstituering, bestyrelsen har deltaget i Webinar v. Friskolerne – fik gode inputs til
bestyrelsesarbejdet, Smuk fredag planlægges
Ledelsen:
Gravearbejde: Stor tilfredshed med arbejdet med separation af kloakkerne
Udbygning af børnehave: Der indhentes tilbud på forskellige forslag til udvidelse af børnehaven
Ny lærer ansat: Camilla Møller Nielsen
Evaluering af dagen med brand: Der snakkes om justeringer i afdelingerne, som samles op og
indgår i redigering af brandinstrukser og brandøvelser
Nyt fra Helene:
1. Orientering om personalesituationen:
Matilde kan fortsætte efter sommerferien, Rebecca kan fortsætte til december
Helene er fortsat på nedsat tid, går gradvist op i tid
Steffen er koordinator og sørger for vikardækning
2. Samtaler: Personale er tilfredse med deres arbejde og deres arbejdsplads
3. Børn: 30 børn i alt pr. 1. juni, 2 nye børn til september-oktober – dermed er rød gruppe komplet
4. Legetøj: Børn tager meget legetøj med. Det fungerer ikke. Legetøjet bliver ikke liggende i
garderoben, men bliver væk. Konflikter omkring, at andre leger med det. Nogle børn isolerer
sig med deres legetøj og vil f.eks. ikke lege med andre med det/la ne legetøjet ud. Tidligere blev
der aftalt, at børn ikke skulle have legetøj med.
5. Forældrera det sender en reminder ud pa Intra om, at børn ikke skal tage legetøj med
6. Ny årsplan er lagt ud
2) Nyt fra Børnehaven - Anne Dorthe
Alle er meget udenfor. Nye ting skal etableres på Smuk fredag.
Aktuelt: Nyt graveområde, nyt science-område, nye plantekasser. Natur/science-uge – afsluttes
med Hollufgård på fredag. Pædagogisk fokus: optaget af positionering især med børnenes leg –
personalet går mere ind i at lege med børnene.
3) Evaluering af vores principper for forældresamarbejdet i Stige Friskoles børnehave.
Er lavet for 2 år siden af forældrerådet og lagt på Intra. Der er enighed om, at principperne stadig er
gældende – både vedr. ”Kommunikation og forventninger” samt ”Forældrerådets funktion”.
Personalet gennemgår principperne.
4) Smuk fredag planlægning
Listen med arbejdsopgaver gennemgås. Anne-Dorthe er tovholder på ”bygge bus” og ”vandbane af
genbrugsting”, Helene er tovholder på ”fejning og opfyldning af sand”, Rebecca er tovholder på
”plantekasser tømmes og monteres med hjul og fyldes/plantes til” + ”opfyldning af faldunderlag”,
Leila er tovholder på ”male træværk”
5) Årsplan for næste år. Ønsker fra forældrene
(Fjord og bælt, Hollufga rd i a r)
Forslag: Klassisk musik med ”Spjæt” til næste a r, teater, OFF, arrangementer v. biblioteket,
H.C.A-spillene, Fynske landsby, H.C. Andersens hus
6) Ekstra betaling på 50 kr. Hvad skal de gå til?
Pengene har været brugt til ekstra ture. Ønske om at det fortsætter.
7) Punkter fra forældre/forældreråd
Ingen punkter. Der orienteres om nyt til forældre på Facebook.
8) Evt.
Datoer:
Forældrerådsmøde d. 19. august kl. 18.30
Forældrerådsarrangement d. 30. august kl. 16.30-18.30
Forældremøde d. 18. september 2024 kl.17-19
”NYT FRA FORÆLDRERÅDET” – opslag hænges på opslagstavle