Evaluering

Formål med evaluering

 • At vi som skole sikrer og udvikler kvaliteten i undervisningen på alle årgange og i alle fag
 • At skolens personale, eleven og forældre deltager aktivt i at sikre den enkelte elevs trivsel og udvikling af sociale kompetencer 
 • At lærerne konstant bliver opmærksom på elevens faglige udbytte af undervisningen og kan handle derefter
 • At skolen bliver fremtidsorienteret i forhold til undervisningsmetoder, materialer og former
 • At personalet gennem skolens selvevaluering bliver bedre til at dele erfaringer og udvikle ideer i forhold til skolens værdigrundlag og virke

Lovmæssige bestemmelser

Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler: 

 • ”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.
 • Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
 • Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.
 • Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på internettet”.

Bemærkning til lovbestemmelserne:

Skoler, der har optaget undervisningspligtige elever, skal løbende og som en integreret del af undervisningen foretage evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen. Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes prøver og standpunktskarakterer er udtryk for. Der stilles således krav til, at skolerne gennem hele skoleforløbet evaluerer elevernes udbytte af undervisningen. Skolerne bestemmer selv, hvilke evalueringsformer der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, undervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv.

Skolerne skal også regelmæssigt evaluere den samlede undervisning. Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen vælger selv form og metode for evalueringen. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang. Herudover skal skolen udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen fastsætter selv formen på opfølgningsplanen.

Evalueringen bør, hver gang den afholdes, mindst forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner, som skolen selv har udarbejdet samt inddrage opfølgningen på den foregående evaluering. Evalueringerne afholdes med sådanne tidsmæssige intervaller, at evalueringerne er relevante i forhold til hinanden. Skolen oplyser på hjemmesiden, hvornår den næste evaluering afholdes. Resultatet af skolens evaluering samt planen for opfølgning på evalueringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

De nationale test vil kunne anvendes af de frie grundskoler og efterskoler på frivillig basis. Testene stilles frit til rådighed for de frie grundskoler på samme måde som for folkeskolerne. De frie grundskoler skal ikke deltage i de obligatoriske test.

Testresultaterne er fortrolige og må ikke offentliggøres, hverken for enkelte elever, hold, klasser, skoler, kommuner eller regioner. Dette gælder også for de frie grundskoler.

Evalueringsplan

Skolens evalueringsplan er inddelt i tre hovedområder: 

 • Evaluering af undervisningen i skolens fag på forskellige klassetrin
 • Evaluering af skolens samlede undervisning og virke
 • Test og prøver af den enkelte elev

 

Pædagogisk udvalg

Skolens pædagogiske udvalg har en central rolle i arbejdet med skolens evalueringsplaner (A og B).

I samarbejde med skolens ledelse og skolens pædagogiske personale tilrettelægger udvalget de grundlæggende principper for evalueringsplanerne, der er gældende for hvert skoleår.

Det pædagogiske udvalg udarbejder principper for omfang og fordeling af lærernes selvvalgte evalueringsforløb af undervisningen i skolens fag og på forskellige klassetrin.

       Udvalget registrerer planlagte evalueringsforløb.

I hvert skoleår er pædagogisk udvalg medansvarlig for, at der sættes fokus på et eller flere af skolens fælles anliggender eller tværgående emner, der inddrager flere fag eller årgange.

Evaluering af undervisningen i skolens fag på forskellige klassetrin

Pædagogisk udvalg udvælger og udarbejder for hvert skoleår planer for evalueringer af undervisningen i skolens fag på forskellige klassetrin. Arbejdet foregår i samarbejde med alle skolens lærere/fagudvalg.

Evalueringsforløbene bliver foretaget i henhold til lovbestemmelserne.

Lærerne/fagudvalgene samler årets evalueringsforløb i PersonaleIntra.

Pædagogisk udvalg udarbejder i samarbejde med skolens ledelse en oversigt og konklusion over evalueringsforløbene.

Evaluering af skolens samlede undervisning og virke. 

Evaluering af skolens fælles anliggender og tværgående emner kan eksempelvis omfatte:

Undervisningsplaner i udvalgte fagområder eller obligatoriske emner, inddragelse af IT i undervisning, teamsamarbejde, mødeaktivitet, skole/hjemsamarbejde, lejrskoler, morgensang, frikvarterernes funktion osv.

Konklusioner og evt. planer for opfølgning udarbejdes af pædagogisk udvalg i samarbejde med det pædagogiske personale som helhed eller aktuelle udvalg.

Det pædagogiske udvalg har ansvaret for, at relevante referater fra evalueringer indgår i lærermødereferater og/eller egne referater.

Test og prøver af elevernes faglige udbytte af undervisningen

Test og prøver bruges til en opsamling på, hvorvidt det foregående skoleårs faglige stof er indlært, og til den enkelte lærers løbende evaluering af egen undervisning. Samtidig skal testene også bruges i forhold til samarbejdet mellem skole og familie f.eks. skole/hjem-samtaler.  

 • Der laves obligatoriske gruppetest i 0.-5. klasse i faget dansk med fokus på læsning og stavning. Der gøres brug af anerkendte test.

 

 • Der laves obligatoriske gruppetest i matematik 0.-5. klasse. Der gøres brug af anerkendte test.

 

 • Der testes i efteråret, hvor prøven skal vise klassens og den enkelte elevs niveau i forhold til årgangens gennemsnit, samtidig skal testen også give et billede af, om der er noget man skal arbejde mere intensivt med.

 

Det er faglærerne der selv foretager og retter gruppetestene. Disse test kan have en diagnostisk funktion for at åbne op for en eventuel inddragelse læsevejleder/matematikvejleder og PPR, hvor der gøres brug af individuelle test med henblik på støtteforanstaltninger. Individuelle test gennemføres i samarbejde med læsevejleder eller matematikvejleder, der retter og konkluderer på testen.

Lærerne kan vælge at teste ved skoleårets afslutning, hvor prøven skal vise, om indeværende skoleårs undervisning har givet eleverne et fagligt udbytte, og om eventuelle indsatsområder har virket efter hensigten.

Testresultaterne videregives i relevant omfang til den efterfølgende faglærer i klassen, så denne får indblik i klassens niveau.

Fra 6. til 9. klasse er det op til lærerne i hvilket omfang test inddrages i skolens fag i forbindelse med fagenes delmål. 

Kollegialt samarbejde om klassens sociale liv og den enkelte elevs faglighed og sociale kompetencer

Klassegennemgang

Hvert år skal klassens lærere beskrive den enkelte elevs faglige niveau og sociale kompetencer. Klasselæreren beskriver endvidere også klassens sociale liv.

Ud fra disse beskrivelser har klassens teamlærere og skolens leder en samtale om den enkelte elev og om klassen som helhed. Samtalen danner baggrund for indsatsområder eller fokuspunkter hos elever eller klasser.

Klassegennemgangen skal sikre, at den enkelte elev bliver vurderet af flere lærere både fagligt og socialt.

Dette skal styrke elevernes udbytte af skolens arbejde både fagligt og socialt og sikre, at der sker en udvikling, som klassens lærere er fælles om at bidrage til.

Lærernes udtalelser om den enkelte elev bliver gemt i elevens mappe, således at nye lærere i klassen kan danne sig et overblik over en elev, hvis det ønskes.

Klassegennemgangen danner grundlag for skole/hjemsamtaler og hjemmebesøg.

 

Lærermøder

Mindst hver anden måned, giver hver klasselærer på lærermødet en kort beskrivelse af klassen og af de elever, der kræver en særlig opmærksomhed. Der er mulighed for at afstemme indsatsområder overfor de enkelte elever eller klassen som helhed.