Politikker & strategier

Antimobbestrategi - trivselsstrategi

Stige Friskoles antimobbestrategi (trivselsstrategi)

Revideret september 2022

 

Formålet med en antimobbestrategi (trivselsstrategi)

Formålet er, at ingen elever på Stige Friskole udsættes for mobning.

Elevernes trivsel er vigtig og deres hverdag bør være præget af tryghed, empati, accept og respekt for hinanden.

Hvad forstår vi med mobning?

Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab.

Mobning kan vise sig på forskellige måder. Herunder er der givet nogle eksempler. Mange af disse eksempler gælder på, i og uden for skolen og i høj grad også via de sociale medier. 

Aktiv mobning er

 • Kalde øgenavn
 • True
 • Forfølge
 • Chikanere
 • Ødelægge ting
 • Fysisk vold

Passiv mobning er

 • 'Den kolde skulder'
 • Afvisning: holde nogen (den samme) udenfor
 • Ikke lege med
 • Ikke tale til
 • Overhøre
 • Undgå øjenkontakt
 • Vil ikke være i gruppe med
 • Ikke invitere

 

 

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

Vi har i løbet af elevernes skolegang flere initiativer, der bidrager til elevernes trivsel og dermed forebygge mobning.

Herunder oplister vi nogen af de ting, vi gør:

 • Legegrupper og legepatrujle
 • Fælles morgensamling hvor alle ser hinanden
 • Arrangementer på tværs af klasser
 • Undervisning i trivsel og vi holder årligt trivselsdag.
 • I dagligdagen gør vi eleverne opmærksomme på hinandens trivsel og taler med dem om det fælles ansvar for trivslen også i forbindelse med evt. konflikter
 • Udarbejdelse af elevernes undervisningsmiljøvurdering og drøftelse af denne med eleverne
 • Elevsamtaler
 • Samarbejde mellem SFO og skole
 • Skole/hjem-samtaler

 

Herudover har vi også følgende forventninger:

 • Vi forventer at alle taler ordentligt både til hinanden og om hinanden. Dette gælder både elever, forældre og ansatte på skolen
 • Vi forventer, at forældrene tager kontakt til hinanden og skolen(klasseteamet), hvis de oplever elever, der mistrives, hvis mobning foregår er det vigtigt, at det bliver italesat, og dermed en hurtig indsats
 • Vi forventer, at der tænkes på klassens fællesskab i forbindelse med invitationer til f.eks. fødselsdage Skolen forventer at enten hele klassen inviteres eller alle drengene eller alle pigerne
 • Vi forventer en accept af skolens ansatte som rollemodeller og at det er disse, der sætter rammerne i skolens hverdag
 • Vi forventer, at alle klasser vælger kontaktforældre, som i løbet af skoleåret laver arrangementer for klassens elever og forældre

 

Hvad gør vi i tilfælde af mobning?

 • Klasseteamet og ledelsen bliver orienteret og sammen bliver der lavet en vurdering af situationen. Mulighed for inddragelse af skolens AKT medarbejdere og PPR - skolepsykolog for sparring og hjælp til problemstillingen
 • Klasseteamet er tovholder på at få situationen afdækket ved at tale med de involverede elever og med disses forældre.
 • Hele klassen orienteres og involveres, hvis det er relevant
 • Forældregruppen i klassen orienteres og involveres, hvis det er relevant
 • Løbende udarbejder klasseteamet en handlingsplan i tæt dialog med ledelsen og øvrige interessenter Denne handleplan er skriftlig og opdateres løbende

 

 

Forankring af antimobbestrategi (trivselsstrategien)

Det forventes, at antimobbestrategien (trivselsstrategien) jævnligt gennemgås med eleverne. Strategien skal mindst en gang om året gennemgås og evt. tilpasses på et personalemøde i alle skolens personalegrupper.

Forældrene skal løbende gøres bekendt med strategien og forventninger til samarbejdet - dette skal ske på årlige forældremøder.

Alkoholpolitik

Skolens alkoholpolitik 

for elever og arrangementer på skolen 

 

Elever

Der er et generelt alkoholforbud for skolens elever. Dette gælder også på lejrskoler og på ekskursioner.

 

Skolens arrangementer

I forbindelse med skolens traditionelle elevarrangementer - eksempelvis fritterfest, juletræsfest, forårsfest, sommerfest og tilsvarende arrangementer er det principielt vedtaget, at der ikke indgår alkohol.  

Ved forældrearrangementer - eksempelvis arbejdsdage, forældrefest, generalforsamling, foredrag og lignende er alkohol tilladt.

 

Forældrearrangerede elevarrangementer

Ved forældrearrangerede klassearrangementer på skolen, hvor der indtages alkohol i forældregruppen, henstilles der til, at elevernes alkoholforbud på skolens område bliver respekteret.  

 

Skolens bestyrelse

Befordringstilskud

Skolens elever har mulighed for at søge om tilskud til befordring til og fra skole. Der ydes kun tilskud til udgifter i forbindelse med offentlig transport.

 

Afstandskriterierne for befordringstilskud:

                                                             minimum             maksimum

       Bh. klasse  -  3. klasse                     2,6 km                 12,5 km        

         4. klasse   -  6. klasse                     6,1  km                 16  km

         7. klasse   -  9. klasse                     7,1  km                 16  km

 

Ansøgningen skal godkendes af Fordelingssekretariatet for de frie grundskoler. Afstanden mellem hjem og skole opmåles som nærmeste afstand, og eventuelle stisystemer indgår i beregningen.

 

Størrelsen af tilskuddet skønnes på nuværende tidspunkt at komme til at dække ca. 40% af de afholdte udgifter, og beløbet kan variere alt efter, hvor mange der søger om tilskud her på skolen og i hele landet.

Skolen vil få meddelelse om tilskudsbeløbets størrelse i løbet af december måned, og tilskuddet vil først blive fordelt til forældrene i slutningen af skoleåret.

 

 

Fremgangsmåde:

 

1.  For at få del i befordringstilskuddet skal man henvende sig til  skolen for at få udleveret et ansøgningsskema.

 

2.  Skolen udleverer derefter buskort.

 

3.  Betalingen opkræves månedsvis af skolen (PBS).

 

4.  Tilskud fordeles i forhold til de afholdte udgifter og udbetales i   slutningen af skoleåret.

Forældre - ABC

Fotografering af skolens elever

På Stige Friskole skal alle elever hvert år fotograferes i 0., 1., 4., 7. og 9. klasse.

Disse billeder bruger skolen til børnenes kartotekskort samt til ophængning i rammer i skolens fællesrum.

For alle klassers vedkommende gælder det selvfølgelig, at ingen er forpligtet til at købe billederne.

GDPR

Datasikkerhedspolitik på Stige Friskole - GDPR

​Indledning
Dette dokument fastsætter hovedprincipperne i skolens sikkerhedspolitik. Herudover skal der laves forskellige instruktioner og vejledninger, der tager udgangspunkt i nedenstående.

Sikkerhedspolitikken omfatter såvel elevnettet som det administrative net og lærernettet.

 Fysisk sikkerhed
Stige Friskole ønsker i videst muligt omfang at sikre de fysiske installationer mod ulykker, hærværk og tyveri.

Fysiske dokumenter med personfølsomme oplysninger vil blive opbevaret i skabe eller rum med specialnøgle, således at det kun er relevant personale, der har adgang.

Oplysninger opbevares så længe, der er et konkret behov. Bl.a. opbevares oplysninger til brug for skolens regnskab i 5 år. Elevernes afgangsbeviser opbevares på ubestemt tid.

 Datasikkerhed
Administrative data repræsenterer en betydelig værdi og skal sikres mod uautoriseret adgang, tab og forvanskning. IT-sikkerhedsudvalget fastsætter sikkerhedsniveauet for de enkelte systemer, herunder klassificering af data og vurdering af, hvorvidt et egentligt nødberedskab skal etableres.

Sikkerhedsudvalget etablerer procedurer for logning, brugeradministration, e-mailpolitik og anvendelse af internet.

Ligeledes sikres at backup-procedurer og viruspolitik overholdes.

 

IT-anvendelsespolitik
Formålet med at etablere en IT-anvendelsespolitik er, at skabe en forståelse hos skolens medarbejdere og elever for, hvorledes skolens IT-udstyr tænkes anvendt.

Det er Stige Friskoles ønske at give medarbejdere og elever gode muligheder for brug af IT- faciliteter uden brug af unødvendige restriktioner men samtidigt sikre mod misbrug af vore systemer eller misbrug udført herfra af andre systemer.

 • Alle skolens computere på skolens område er undervisningsmidler - på linje med andre undervisningsmidler.
 • Undervisningsrelateret arbejde på internet har altid fortrinsret frem for planløs surfen og "privat chat".
 • Computere på skolen må gerne benyttes til andet end undervisningsformål, når blot anvendelsespolitikken overholdes.
 • Ligeledes må egne computere gerne benytte skolens trådløse net, hvis bare anvendelsespolitikken overholdes.

 Acceptabel brug af IT- miljøet
IT-miljøet på Stige Friskole, bruges i forbindelse med undervisnings- og aktivitetsrelevant arbejde på skolen. Herved forstås f.eks. indsamling og fremlæggelse af data i undervisningssituationer samt udveksling af projektrelaterede ideer, meninger og spørgsmål ved hjælp af e-mail, præsentationer eller lignende. 

Ansatte og elever har pligt til at holde deres adgangskodeord hemmeligt. Brugerrettigheder og adgangskodeord må ikke deles med andre.

Udvis netetik. Det betyder at brugeren behandler andre mennesker på nettet, deres indlæg samt selve nettet med respekt. Sørg f.eks. for at egne indlæg altid kan "tåle" at blive set på tryk i underskrevet stand. 

Undgå unødig udskrivning. Tænk både økologisk og økonomisk.

Eksempler på uacceptabel brug af skolens computere og Ipads  

 • Brugeren må ikke ændre maskinens opsætning uden, at det er aftalt med skolen IT- administrator.
  (medarbejdercomputere er her undtaget)
 • Det er ikke tilladt at downloade, kopiere, installere eller gemme software, shareware eller freeware i nogen form uden tilladelse fra IT-medarbejderne.
  (medarbejdercomputere er her undtaget)
 • Netværket må ikke bruges til kommercielle formål. Brugerne må ikke købe eller sælge produkter eller serviceydelser via nettet uden forudgående tilladelse fra ledelsen.
 • Brug af netværket i forbindelse med politisk og racistisk agitation er forbudt.
 • Brug af netværket i forbindelse med områderne vold og pornografi er forbudt. Der kan gives særlig tilladelse i forbindelse med undervisningsrelaterede opgaver.
 • Brugerne må ikke kontakte web-sites, nyhedsgrupper eller chat-fora, som indeholder materiale, der er obskønt, eller som opfordrer til ulovlige handlinger.
 • Netværket må ikke bruges til nogen form for aktivitet, i forbindelse med udbredelse af materiale, der er forbudt i følge dansk lovgivning, herunder regler og love om ophavsret.
 • Det er ikke tilladt brugere at anvende vulgært, nedsættende eller obskønt sprog på nettet. Det er forbudt at fremkomme med personlige angreb, at chikanere andre personer eller offentliggøre private oplysninger om en anden person.
 • Brugerne må ikke logge på med en anden persons identitet eller forsøge at få adgang til andre brugeres filer. Det er forbudt at tvinge sig adgang til andre personers eller organisationers computersystemer gennem f.eks. "hacking" eller på anden måde. Brugeren må ligeledes heller ikke skjule sin identitet, bortset fra de tilfælde, hvor det eksplicit er tilladt.
 • Brugerne må ikke "spamme" (sende uhensigtsmæssig mange e-mail af sted på én gang).

 

Medarbejdercomputere
Medarbejdercomputere skal være forsynet med password. Hvis der tillades flere brugere på computeren, må der ikke være adgang til personfølsomme oplysninger. Der skal være installeret anti-virus (f.eks. Windows Defender eller lign.)

Passwordsikkerhed
Når du som underviser får adgang til it-systemer og data, får du samtidig adgang til en række ressourcer og oplysninger, som er fortrolige og strengt personlige. Derfor bliver alle it-brugere bedt om at danne et hemmeligt og personligt password, som ikke må videregives til andre, heller ikke dine nærmeste kolleger.

En udlevering af password ville ansvarsmæssigt svare til, at du udleverede dit Dankort og din pinkode til en kollega. - Du hæfter personligt for den anvendelse / misbrug dette giver mulighed for.

Password må ikke oplyses til eksterne teknikere eller eksternt servicepersonale, og password må ikke kommunikeres / udleveres i forbindelse med henvendelser på e-mail.

For at passwords skal have den ønskede effekt, er det nødvendigt at stille visse minimumskrav til opbygning og længde samt ændringsinterval. Et godt password er en bogstav- / talkombination, som er nem at huske, men til gengæld er svær at gætte for andre.

Anvend derfor kun tal samt de 25 første bogstaver i alfabetet. Anvend aldrig eget navn, egne eller den nærmeste families initialer, fødselsdag, bilnummer, hundenavn eller lignende, da det er oplagt at prøve den slags kombinationer for uvedkommende.

Gode passwords er oftest opbyggede af tal- og bogstavkombinationer – gerne med både store og små bogstaver. Et godt password skal indeholde min. 8 tegn.

 

Sikkerhed imod virus
Virus kan overføres via USB-stik, via CD-rom, eller via Internettet og e-mail etc. For at undgå virus, er alle computere forsynet med et antivirusprogram.

For at minimere risikoen for, at din pc bliver inficeret med virus, kan følgende huskeregler skitseres:

 • Undgå uautoriserede programkopier, såkaldte piratkopier
 • Der må aldrig være USB nøgler eller CD i pc’en, når den tændes
 • Benyt aldrig data fra CD'er, USB nøgler og disketter, hvor oprindelsen ikke kendes
 • Kør en viruskontrol på din pc, hvis du har mistanke om, at uautoriserede brugere har benyttet den
 • Undgå at åbne mails fra ukendte afsendere - afsender du ikke kender eller forventer mails fra - på din computer.

 Har din maskine fået virus, skal du fysisk afbryde forbindelsen til netværket (almindeligvis slukke for systemet) for at undgå, at virus spredes yderligere. Herefter skal du kontakte skolens IT-administrator.

Det er ikke flovt at have fået virus på sin maskine. - Du behøver derfor ikke at holde det hemmeligt!

 Udskrivning
Som it-bruger udskriver du ofte dokumenter, notater og lignende - enten dine egne eller andres. Disse dokumenter kan være fortrolige, hvorfor de skal behandles med rette omhu. Du er ansvarlig for at behandle fortrolige udskrifter, så de ikke kommer i de forkerte hænder. Du må derfor kun udskrive på en printer, hvor du er ved siden af, så udskriftet ikke kan tilgås af andre end dig selv. Alle lærere får udleveret en personlig nøglebrik til kopimaskine.

 Fortrolige dokumenter indeholder ikke nødvendigvis personfølsomme oplysninger.

 Afsendelse af fortrolige og personfølsomme oplysninger
Er karakteren af kommunikationen således, at oplysningerne, der sendes, er fortrolige eller personhenførbare, må man ikke sende en almindelig e-mail. Er det muligt skal intra bruges eller sikkermail, og ellers skal disse oplysninger sendes med fysisk post.

 

Databehandleraftaler

Skolen er dataansvarlig for alle de data skolen indhenter.

Deling af oplysninger med tredjepart sker alene, hvis det er nødvendigt for skolens drift eller skolens undervisning. For at sikre sig at skolens data behandles forsvarligt og som forventet, udfærdiges en databehandleraftale med hver enkelt af skolens eksterne datasamarbejdspartner.

 

Samtykke

Ved indhentning af alle data om elever og forældre, som ikke er en nødvendighed for at et barn kan gå på skolen, beder skolen forældrene om at udfylde en samtykkeerklæring. Eksempler på data vi indhenter samtykke til er:

 • Brug af forældres personnummer
 • Brug af billeder til hjemmeside og sociale medier (Facebook)

 

 

Opdateret august 2019

Lejrskoleopsparing, klassekasse og lejrskoleprogram

Lejrskoler - Opsparing og program samt klassekasse

Skolens tilskud til lejrskoler

Skolen giver tilskud til Megalejren, der afvikles som en fælles lejrskole for alle skolens elever hvert 4. år.

Frivillige indbetalinger foretaget af skolens støttekreds hensættes ubeskåret til Megalejren, og skolen afsætter her foruden hvert år 10.000 kr..

 

Elevernes kontante indbetaling til en lejrskoleopsparing

Skolen har indført en obligatorisk lejrskoleopsparing fra 3. til 9. klasse. Skolen administrerer ordningen, og der vil sammen med skolepengene bliver opkrævet 50 kr. pr. elev pr. mdr. Den særlige lejrskoleopsparing følger den enkelte elev, og pengene vil derfor blive udbetalt, hvis eleven forlader skolen. I indkøringsperioden kan det blive nødvendigt at aftale eventuelle overgangsordninger i de forskellige klasser.

Nye elever på skolen, skal indbetale et beløb, der svarer til de øvrige elevers indestående på lejrskolekontoen. Dette beløb vil normalt blive opkrævet sammen med første skolepengerate. 

 

Manglende deltagelse i lejrskolen

Hvis en elev indgår i planlægningen af en lejrskole, men bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller andre tvingende årsager, bliver indbetalingen til lejrskolens fællesudgifter ikke refunderet.

Hvis en elev på grund af lignende årsager på forhånd ikke har mulighed for at indgå i selve planlægningen af lejrskolen, skal dette meddeles skolen skriftligt. Der vil i den forbindelse ikke blive foretaget indbetaling fra den pågældende elevs lejrskoleopsparing.       

 

Klassekasse

Hver klasse kan oprette en klassekasse, som administreres af klasselæreren. Pengene bruges til at dække udgifterne til klassens egne ture og sociale arrangementer eller som ekstra tilskud til lejrskolerne.

Klassekassen kan evt. aftales at dække alle udgifterne til lejrskolerne i 0. til 2. klasse, da disse årgange ikke er omfattet af skolens obligatoriske lejrskoleopsparing.

Klasserne kan foretage indtjening til klassekassen bl.a. ved salg af grillmad, kaffe osv. ved skolens faste arrangementer (7. og 8. klasse).

Endvidere kan klasserne i overbygningen påtage sig erhvervsarbejde på enkelte skoledage.

 

Det er forældrene i forening, der fastsætter eventuelle indbetalinger til klassekassen.

Elever, der forlader klasserne, har ikke andel i klassens opsparing i klassekassen.

Elever, der kommer til klassen i 0. til 5. klasse, får andel i klassens opsparing. Ved deltagelse i lejrskoler foretages der dog en aktuel indbetaling.

Elever, der kommer til klassen i 6. til 9. klasse, indbetaler et beløb, der svarer til den enkelte elevs andel af puljen – denne engangsindbetaling kan maksimalt udgøre 500 kr..

Skolen afvikler hvert år lejrskoler eller hytteture på alle klassetrin, og omfanget varierer alt efter klassetrin fra 1 til 4 overnatninger. Lejrskolerne indgår altid som et vigtigt led i undervisningen rent fagligt, men de er også på det sociale plan af stor betydning, da det giver elever og lærere mulighed for at være sammen på en anden måde, end de er vant til. 

Rejsemålene varierer meget lige fra f.eks. overnatninger på skolen, hytteture og teltture til Bornholmerture, sejlads med skoleskib og udlandsrejser.

Hvert 4. år tager hele skolen på "Megalejr" - fælles lejrskole for alle elever med deltagelse af hele skolens personale. Megalejren erstatter samme år lejrskolerne fra bh. klasse til 6. klasse samt 8. klasse.

 

Plan for afvikling af årlige lejrskoler

Børnehaveklasse

1 overnatning

1. klasse

1 overnatning

2. klasse

1 overnatning

3. klasse

2 overnatninger

4. klasse

2 overnatninger

5. klasse

2 overnatninger

6. klasse

2 overnatninger

7. klasse

4. overnatninger

8. klasse

2. overnatninger

9. klasse

4. overnatninger

Megalejr i skoleåret 15/16

2 overnatninger

Mediepolitik

For skolens medarbejdere gælder følgende

 Ved brug af virtuelle kommunikationsmedier skal den enkelte medarbejder foruden gældende love være bekendt med skolens dekorumkrav, der som en del af skolens personalepolitik omhandler almindelig sømmelighed og personlig værdighed. 

  

For skolens elever gælder følgende 

 Ved brug af virtuelle medier forventes det, at eleverne er bekendt med gældende love og hvilke handlinger, der er strafbare. Det er primært forældrenes ansvar at gøre eleverne bekendt med gældende lovbestemmelser.  

Her foruden skal eleverne efterkomme bestemmelserne i skolens mediepolitik.    

 

Brug af medier i undervisningen og på skolen

 Skolen fastsætter regler for hvilke medier, eleverne må medbringe til eget brug i skoletiden eller i fritidsordningen. Med udgangspunkt i skolens retningslinjer fastsætter børnehaven sine egne regler.  

 Skolen fastsætter i samarbejde med lærerne de overordnede retningslinjer for hvilke elektroniske medier, der er relevante eller passende at inddrage i undervisningen på forskellige niveauer.

Ved obligatorisk anvendelse af computere kan skolen stille udstyr til rådighed, eller forlange at eleverne selv skal medbringe eget udstyr.

 Det er op til den enkelte lærer at vurdere i hvilket omfang, der i undervisningen kan gøres brug af andre elektroniske medier end computere – tablets, Smartphones osv.

Elever, der har brug for en særlig tilrettelagt undervisning bør i bedst muligt omfang have adgang til elektroniske hjælpeforanstaltninger.

Hvis eleverne efter eget ønske får lov at gøre brug egne medbragte medier, som skolen ikke råder over, har læreren et særligt ansvar for, at der ikke forekommer en utilsigtet favorisering eller skabes præcedens i forhold til resten af klassen.

          

Eleverne i 5. til 9. klasse skal selv medbringe bærbare computere.

 

Elevernes brug af skolens internetforbindelse  

 

Alle elever har mulighed for at benytte skolens internetforbindelse. Adgang kan kun etableres via en personlig adgangskode.

 

Ved utilsigtet brug af internettet vil skolen indkalde eleven til en samtale og hjemmet vil blive informeret.

Dette kan forekomme

 • hvis eleven bevidst downloader større mængder data til eget formål   
 • hvis eleven gør uhensigtsmæssig brug af internettet ved at benytte hjemmesider, der ikke er forenelig med undervisningen.
 • hvis eleven kommunikerer via internettet til formål, der ikke er forenelig med undervisningen eller skoledagen.

 

Hvis der i forbindelse med undervisningsrelaterede opgaver (f.eks. projektopgaver) gøres brug af internettet, der afviger fra ovenstående principper, skal der forinden være aftalt særlige retningslinjer med skolen.

 

Elevernes brug af mobiltelefoner og Smartphones

0. – 3. klasse

Brug af mobiltelefoner / Smartphones i skoletiden og i fritidsordningen er ikke tilladt.

Hvis eleverne medbringer mobiltelefoner, skal de være slukket og blive i tasken.  

Har en elev brug for at komme i kontakt med hjemmet, skal eleven benytte skolens telefon under overværelse af en voksen.

 

4. – 9. klasse

Mobiltelefoner skal være på lydløs i løbet af skoledagen. Efter lærernes vurdering, kan eleverne gøre brug af mobiltelefoner og Smartphones i undervisningen. 

 

Har eleverne brug for at telefonere i løbet af dagen, kan det aftales med en voksen. Unødig telefonering i frikvartererne er ikke tilladt. 

Hvis en elev kontakter hjemmet, fordi man er blevet dårlig, skal en lærer inddrages i beslutningen, før man forlader skolen.   

 

Forældre, der har brug for at komme i kontakt med deres børn i skoletiden, skal henvende sig til skolen.

 

Alle elever har mulighed for at benytte skolens telefon.

 

Hvis en elev bruger telefonen unødigt, kan den inddrages og deponeres på skolens kontor til slutningen af skoledagen. Ved gentagne overtrædelser kontaktes forældrene for at aftale nærmere om evt. afhentning af mobiltelefonen på skolens kontor.

  

Lejrskoler  

Det er lærerne i de enkelte klasser, der træffer afgørelse om, hvorvidt eleverne må medbringe mobiltelefoner på lejrskoler. 

 

Mobiltelefoner bør kun medbringes, hvis det er hensigtsmæssigt eller relevant.

I de mindre klasser bør aspekter som hjemve indgå i overvejelserne.

 

Eleverne skal efterkomme de af lærerne givne retningslinjer for, hvornår og i hvilket omfang mobiltelefonerne må benyttes.

 

Lærerne har mulighed for at inddrage mobiltelefonerne helt eller delvis under lejrskolen.

     

 

Brug af medier i forlængelse af undervisningen og i fritiden 

Særlige vilkår for skolens ansatte

Kravet til skolens ansatte om at indtage en professionel distance til eleverne sætter naturlige grænser for medarbejdernes muligheder for at deltage i sociale netværker i individuelle sammenhænge.

Kommunikation via sms og andre medier kan dog benyttes i tjenstlige sammenhænge.

Skriftlig kommunikationen mellem hjem/elev og skole bør i bedst muligt omfang foregå på skolens Intranet.

 

Vejledning til eleverne

Skolen påtager sig ikke ansvaret for elevernes private kommunikation i fritiden, men i det omfang problemerne blandt eleverne bliver bragt ind på skolen, har skolen en vejledende funktion. Problemerne skal løses i samarbejde med forældre.

Retningslinjer for god kommunikation på Stige Friskole

Kommunikation på Stige Friskole er en vigtig del af dagligdagen. En god kommunikation er en grundlæggende forudsætning for det sociale fællesskab, og for at vi kan opretholde det bedste samarbejde mellem skole og hjem.

 

I kommunikation vil der være en afsender og modtager. For at undgå misforståelser og forvirring mellem alle parter, er det vigtigt at kommunikere i et klart og tydeligt sprog.

 

God kommunikation er, når tingene bliver sagt på en direkte og respektfuld måde.

 

Skriftlig kommunikation

I den elektroniske kommunikation skrives der ofte i talesprog, som hvis man sad overfor hinanden. Når vi taler med hinanden, bruger vi både tale- og kropssprog. Vi mangler kropssproget i den skriftlige kommunikation. Det er derfor vigtigt, at alle er opmærksomme på et konstruktivt og fornuftigt sprogbrug.

 

Skriftlig kommunikation fungerer bedst til informationer, der ikke kræver større efterbehandling, fx i forbindelse med arrangementer, fravær, fritagelser eller andet dagligdagsrelateret.

 

Skriftlig kommunikation egner sig især dårligt til kritiske tilkendegivelser med personlig adresse. Dette gælder også omtale af tredje person. 

 

Mundtlig kommunikation

I kommunikationen mellem skole og hjem ser vi det vigtigt, at det foregår i en åben dialog med respekt for hinanden. I en personlig og mundtlig samtale er der mulighed for en mere nuanceret og dybere forståelse af berørte emner, hvorved eventuelle misforståelser og forvirring kan undgås.

 

Den mundtlige kommunikation er at foretrække, når der kan være brug for efterbehandling af problemstillinger i skolen eller hjemmet, eller hvis det handler om spørgsmål vedrørende undervisningen eller lignende

Rygepolitik

Rygepolitik på Stige Friskole

 

I henhold til gældende lov: ”Lov om røgfri miljøer” har skolen vedtaget følgende rygepolitik.

 

1.     Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken for børn og unge, ansatte eller gæster, både indendørs og udendørs.

 

2.     Dette gælder også i forbindelse med skolens fester og private arrangementer, eller ved udlån/udlejning af skolens faciliteter.

 

3.     Til skolens område indgår per definition de til skolen tilgrænsende adgangsveje. Rygere må ikke tage ophold ud for andre beboelser i skolens umiddelbare nærområde.

 

4.     På lejrskoler og på ture uden for skolen må personalet ikke ryge i elevernes nærværelse.

 

5.     Elevernes rygeforbud gælder også uden for skolens område for de elever, der må forlade skolen i forbindelse med frikvarterer eller pauser i undervisningen.

       Det er ikke tilladt for skolens elever at ryge på lejrskoler og på ekskursioner.

 

6.     Skolens ledelse har sammen med skolens ansatte det overordnede ansvar for, at skolens rygepolitik bliver overholdt.

Har man som forældre eller gæst på skolen kendskab til, at rygeloven ikke bliver overholdt, er man velkommen til at rette henvendelse til skolen. 

 

Skolens bestyrelse

  

Konsekvenser ved overtrædelse af bestemmelserne i skolens rygepolitik

 

Elever

Ved første overtrædelse modtager eleven en mundtlig advarsel fra skolens leder, og der gives besked til hjemmet.

Ved anden overtrædelse modtager eleven en skriftlig advarsel, hvor der bliver gjort opmærksom på, at en yderligere overtrædelse vil medføre en permanent bortvisning fra skolen. Hjemmet vil blive bedt om at kvittere for denne advarsel.

 

Forældre

Gæster eller forældre til børn på skolen kan blive bedt om at forlade skolens område, hvis de efter gentagende påtale ikke efterkommer skolens rygepolitik. Påtale kan gives af skolens ledelse eller en af skolens ansatte.

 

Skolens personale

Overtrædelse af skolens rygepolitik kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser. Skriftlig påtale og yderlige sanktioner ved gentagne overtrædelser vil følge arbejdsretslige og overenskomstmæssige retningslinjer.   

 

Skolens ansatte har mulighed for at få arbejdsgiverbetalte rygestopkurser.

  

Skolens bestyrelse

Sygemelding & fri fra skole

Fravær fra undervisningen

Da skolen har ansvaret for børnene i skoletiden, beder vi forældrene sende bud, når et barn ikke kommer i skole. Hvis et barn udebliver uden besked, vil skolen i almindelighed kontakte hjemmet, så begge parter kan være sikre på, hvor barnet er.

 

Sygdom

Sygemelding foretages normalt til skolens kontor i tidsrummet kl. 7.30 - 8.00 

For børn, der benytter fritidsordningen kan sygemeldingen foretages direkte her til. Skolen og fritidsordningen koordinerer hver morgen sygemeldingerne. 

 

Fri fra skole

Hvis forældrene har anledning til at ønske et barn fri fra skole hele skoledage, sker dette efter aftale med skolens leder.

Drejer det sig om enkelte timer (eller max én hel skoledag) træffes aftalen alene med de pågældende lærere.

Da forældrene selv afgør, om et barn skal have fri fra skole, er det også deres ansvar, at eleverne får fulgt undervisningen op.   

-------------

Ifølge Undervisningsministeriet skal skolen påse, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Er en elev udeblevet fra undervisningen, har forældrene pligt til at give skolen besked om grunden hertil. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere en 2 ugers varighed, kan skolen forlange lægeattest herfor.

Trafiksikkerhed

Trafik til og fra skole – gældende for skolens elever

 

Privatbiler

Af- og pålæsning af elever må kun foretages på parkeringspladsen ved forsamlingshuset og på parkeringspladsen ved skolegården.

 

Fodgængere. 

Passage af Haugevej foretages enten ud for Nistedvej, eller via hellen overfor trappen ned til skolegården.

Passage af Hedelundvej foretages ud for indgangen til skolen.

 

Bustransport fra stoppestedet på Hedelundvej

Skole og fritidsordning yder hjælp til elever fra 0. klasse ved hjemtransport.

Passage af vejen ved ankomst til skolen foretages efter at bussen er kørt.

Ophold ud for stoppestedet før hjemtur foregår kun på den inderste del af fortovet.

 

Cyklister

Ved ankomst til skolen fra vest (Anderup).

Elever, der benytter cykelstativerne bag forsamlingshuset, skal passere Haugevej ud for Nistedvej.

 

Elever, der benytter cykelstativerne i skolegården,  skal enten passere Haugevej via hellen ud for trappen ned til skolegården ved at trække cyklen over vejen.

 

På Hedelundvej skal vejen passeres ud for cykellommen overfor skolens indkørsel.

 

Tilsvarende principper gælder også for elevernes hjemtransport.

 

Det er tilladt at cykle i skolegården i forbindelse med ankomst og hjemtransport.

 

Knallertkørere

Knallerter placeres bag forsamlingshuset.

 

Husk at al passage af vejen foretages vinkelret på kørebanen!

 

Transport af elever/børn i skole-, SFO- og børnehavetid

Transport med privatbiler

I de tilfælde, hvor bilejernes private forsikringer ikke dækker, er eleverne dækket ind af skolens elevforsikring.

Tilladelse til transport aftales med forældrene.

 

Cykeltilladelse

De lærere eller pædagoger, der er ansvarlige for opsynet med eleverne, indhenter skriftlige cykeltilladelser fra forældrene:

For elever fra 0. til 5. klasse: Separate tilladelser efter beskrivelse af arrangement og cykelrute.

For elever fra 6. klasse til 9. klasse: Generel tilladelse - evt. beskrivelse af forventet omfang.

                                                                                                                                                         

Trafikundervisning

Færdselskontaktlærer

Den af skolens lærere, der er færdselskontaktlærer, har til opgave at

 • forestå kontakten til Færdselsskolen og færdselspolitiet
 • forestå informative opgaver 
 • medvirke ved sikkerhedsmæssige tiltag

 

Ved skolestart

I forbindelse med skolestarten bliver forældrene gjort bekendt med denne skrivelse.

Pjecen ”Klar til skolestart - træn trafik med dit barn" udleveres til forældrene.

Både i skolen og i hjemmene arbejdes der med trafiksikkerheden i forbindelse med børnenes skolevej.