Brugerinformation

Virksomhedsplan for Friskolens Børnehave

Revideret februar 2020

Ideen bag oprettelsen af børnehaven

Det er et ønske fra skolens nuværende og kommende familier, at skolen kan tilbyde en børnehave med tilknytning til skolen.

Ligeledes er det et ønske fra skolens side, at vi kan tage del i førskolepædagogikken ved at styrke overgangen fra dagtilbud til skole og fritidsordning – skabe helhed og sammenhæng gennem en tidlig kontakt til kommende børn og familier.

Optagelse af børn

Indskrivning af børn til Friskolens Børnehave skal ske skriftligt efter henvendelse til friskolens kontor eller til Friskolens Børnehave. Optagelse i børnehaven foretages af skolens leder i samarbejde med afdelingslederen i børnehaven. 

Udmeldelse skal ske med mindst 2 måneders varsel til den første i måneden. Indmeldelse kan dog i særlige tilfælde foretages med kortere varsel, hvis der er plads i børnehaven.

Børn, der skal fortsætte i friskolen eller børn med søskende i friskolen eller børnehaven, har fortrinsret, men børn, der ikke skal fortsætte på Stige Friskole, vil dog også være velkomne. Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven.

Børnehaven fører venteliste over børn, som ønskes optaget i børnehaven. 

Man skal dog samtidig være registreret ved den kommunale pladsanvisning.

Børnehavens fysiske rammer 

Bygninger

Børnehaven er opført i samme bygningsdel som skolens fritidsordning.

Børnehavens bygning udgør i grundareal 166 m² - svarende til ca. 6 m² pr. barn, med mulighed for at fordele børnene på to stuer.

Foruden egne lokaler deler børnehaven et aktivitetslokale med skolens fritidsordning. Dette lokale er på 50 m², og ligger med direkte adgang fra børnehavens opholdslokaler. Børnehaven har lokalet til rådighed frem til kl. 13:00 på skoledage og hele dagen på skolefridage, hvor fritidsordningen holder lukket.

Endvidere har børnehaven mulighed for lejlighedsvis at gøre brug af skolens gymnastiksal, musiklokale, bibliotek m.m..

 

Udendørs arealer

Børnehaven har direkte adgang til egen lukket legeplads på ca. 1.500 m². Der er herfra direkte udgang til skolens sportsplads, legearealer og grønne områder med bålplads. 

Når lejligheden byder sig, er der både inde og ude mulighed for, at børnene får lov at være sammen med skolebørnene.

Åbningstider og takster

Åbningstider

Mandag – fredag 6:30-16:30 dog torsdag fra 6:30-16:45.

Vi holder lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

I sommerferien kan der aftales nødpasning i to ferieuger.

 

Takster

Forældrebetalingen fastsættes af skolens bestyrelse - se under priser.

Betaling i forbindelse med kostplaner fastsættes løbende ud fra omfang og indhold. Bestyrelsen forholder sig hvert 2. år til en mulig kostplan. Det blev ikke vedtaget i 2020.

Kommunen yder søskendetilskud, fripladstilskud og pædagogisk friplads efter kommunale retningslinjer.

Personale

Fast pædagogisk personale:

Afdelingsleder pædagog på 37 timer

2 Pædagoger på 32 timer

Pædagogisk medhjælp på 37 timer

Pædagogisk assistent som er en del af børnehaveklasse og førskole på 37 timer

Ungmedarbejder ansat for et år....                                                

 

Skolens kontor fører regnskab og varetager kontakten til forældre og kommune i forbindelse med ind- og udmeldelser, forældrebetalinger og økonomisk tilskud fra kommunen. 

Rengøring er på skoledage udliciteret til rengøringsselskab.

Skolens tekniske personale har ansvaret for den øvrige rengøring og almindelig vedligeholdelse af Friskolens Børnehave.

Ledelse og organisation

Ledelse 

Skolens leder har det overordnede daglige ledelsesansvar for Friskolens Børnehave, herunder personaleledelse og økonomisk styring.

Der er oprettet en stilling som daglig leder af børnehaven med stillingsbetegnelsen afdelingsleder.   

Organisation

Stige Friskole driver børnehaven som en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave.

Ved optagelse i Friskolens Børnehave er man som forældre automatisk medlem af skolekredsen på Stige Friskole og af Dansk Friskoleforening.

Stige Friskole har for det pædagogiske personale tiltrådt overenskomsten mellem Dansk Friskoleforening og BUPL. 

Odense kommune fører tilsyn med Friskolens Børnehave.

Værdigrundlag og pædagogiske holdninger

Friskolens Børnehave har egen pædagogisk læreplan, der tager udgangspunkt i de samme menneskelige værdier – Fællesskab, Læring, Ordentlighed og Trivsel- som ligger til grund for Stige Friskole.  

  • Børnehaven har ligesom friskolen fokus på børnenes trivsel gennem et nærværende fællesskab, hvor der skabes liv, tryghed og glæde gennem fælles oplevelser. 
  • Den personlige udvikling har som udgangspunkt ”det hele menneske” med fantasi, følelser, nysgerrighed, kompetencer, selvstændighed og mod på livet.
  • Igennem det sociale samvær skal børnene lære at samarbejde, og de skal lære at møde andre mennesker med empati og respekt.
  • Pædagoger og forældre deler ansvaret for børnenes dannelse og udvikling igennem et tæt samarbejde.

Børnehavens pædagogiske læreplan indeholder en nærmere beskrivelse af de pædagogiske principper, aktiviteter og handleplaner. Sidst i denne virksomhedsplan er den pædagogiske læreplan vist i overskriftsform. 

Forældresamarbejde og forældreråd

Forældresamarbejde

Barnet er vores fælles projekt. Det daglige tætte forældresamarbejde vil indeholde samtaler, forældremøder, forældrearrangementer og fællesspisninger.

 

Forældreråd 

Ifølge bilag til skolens vedtægter har børnehaven et forældreråd, der består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i børnehaven. Rådet består desuden af lederen af børnehaven og en medarbejderrepræsentant. 

Forældrerådet skal fastsætte principper for børnehavens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens ledelse har fastsat.

Forældrerådet har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i børnehaven. Der indgår en repræsentant fra forældrerådet i ansættelsesudvalget.

Forældrerådet har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål.

I samarbejde med børnehavens ledelse og medarbejdere medvirker forældrerådet ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal inde­holde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i børnehavens liv og virke.

Forældreråd og ledelse fastsætter omfanget af forældremøder og forældrenes inddragelse i børnehavens aktiviteter.  

 

Samarbejde med skolefritidsordning og skole

Børnehaven er placeret i fysisk tilknytning til både skolefritidsordning og skole. Det giver gode pædagogiske muligheder for børnenes aktiviteter og udvikling. Der er et dagligt samarbejde mellem personalet i børnehaven og skolefritidsordningen. Børnehaven bliver inviteret med til mange af skolens temadage, traditionelle fester og arrangementer, og børnene fra børnehaven er lejlighedsvis med til skolens morgensang.       

 

Eksterne samarbejdspartnere

Friskolens Børnehave har store visioner om at bygge videre på Stige Friskoles tradition for en bred forankring i lokalesamfundet, der hviler på et godt samarbejde med de lokale foreninger, institutioner og kommunale skoler.

 

Madordning 

Hver dag mellem kl. 6.30 og 7.15 serveres der morgenmad for de børn, der ønsker det. Endvidere vil der være samling kl. 9.00, hvor der er mulighed for frugt.

Kl. 11.00 spiser børnene deres medbragte madpakker.

Om eftermiddagen får børnene en lille forfriskning. Forældrene medbringer selv frugt og eftermiddagsmad.