Form og indhold

Lovgrundlag og skolens mål

Der står i loven om friskoler, at disse skal give en undervisning,  

”(…) som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Det betyder, at skolen er frit stillet med hensyn til undervisningens tilrettelæggelse, men igennem læseplaner søges en kontinuerlig og sammenhængende linje i undervisningen. En undervisning, der er tilpasset børnenes udvikling og modenhed, og som er med til at gøre dem til ”hele mennesker” med fantasi, følelser og faglig viden. Målet er at fremme børnenes alsidige personlige dannelse gennem skolens liv og fællesskab.

Ud fra en folkelig og demokratisk tradition åbner skolen verden for eleverne og eleverne for verden.

Friheden i undervisningen

Lærerne har frihed til at tilrettelægge undervisningen meget personligt. De behøver ikke ligne hinanden og gøre tingene på samme måde, men har frihed til at sammensætte undervisningens indhold ud fra egne forudsætninger og idealer. Det er meget afgørende, at forældrene har tillid til lærerne og giver dem frihed til at være sig selv. Samtidig må lærerne hele tiden kunne gøre rede for deres pædagogiske arbejde med børnene - set i forhold til skolens værdigrundlag og læseplaner.

Fællesskab, morgensang og fortælling

Morgensang og fællesskab

Som et naturligt led i skolens hverdag mødes børn, lærere og evt. forældre hver dag til morgensamling, hvor vi synger og beder fadervor efterfulgt af praktiske og underholdende indslag fra både børn og voksne.

Hele tiden forsøger vi at holde en balance mellem nye og gamle sange og ligeledes mellem traditionelle og mere rytmiske. Det skal være noget for alle – også noget som kan udvide alles horisonter.

Vi lægger megen vægt på dette daglige fællesskab!

Fortælling og samtale

Ud fra det Grundtvig-Koldske idegrundlag har fortællingen og samtalen en væsentlig plads som oplevelseskilde. Især i historie- og bibelhistorietimerne bliver der fortalt for børnene.

Igennem historien oplever børnene, at de hører til i et menneskeligt og kulturelt fællesskab og ikke kun er enkeltindivider, ligesom de i bibelhistoriske fortællinger møder kristendommen. Et møde der siden hen kan hjælpe det enkelte barn i dets holdning til tilværelsen, samfundslivet og andre kulturer.

Gennem samtalen og fortællingen opstår det personlige møde, som danner det følelsesmæssige grundlag for den menneskelige og faglige erkendelse.

Skolens fag og timetal

Der holdes morgensang hver morgen for alle klasser fra kl. 8.05 - ca. 8.15.

Vi tilstræber, at læse det vejledende timetal i de obligatoriske fag i forhold til folkeskolen.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal

Alle vores undervisningslektioner er á 45 min.

Vi kan prioritere holddeling i forskellige fag og på forskellige årgange. 

Der tilbydes valgfag til 7. og 8. klasse og praksisfag i madkundskab og billedkunst

 

Inklusion og specialundervisning

Inklusionsforanstaltningerne på Stige Friskole kan inddeles i tre kategorier:

  • Traditionel specialundervisning enkeltvis eller på hold, der er placeret i undervisningen eller i forlængelse heraf. Det er primært i dansk og matematik.
  • Ekstra støtte i timerne.
  • Lektiehjælp i forlængelse af undervisningen.

Normalt vil alle tilbud om permanente inklusionsforanstaltninger blive drøftet med forældrene.

Vedr. lektiehjælp i forlængelse af undervisningen

Skolen har i forbindelse med skolereformen besluttet ikke at oprette en lektiecafe, hvor alle kan tilmelde sig. Vi har i stedet valgt at øremærke ressourcerne på de elever, der har et særligt behov for støtte til opgaveløsning og lektiehjælp. Dette tilbud er specielt målrettet eleverne fra 6. til 9. klasse, og foregår på hold evt. med elever fra andre klassetrin.

Skolen udvælger således de elever, man vil tilbyde faglig hjælp til opgaveløsning og lektielæsning.

Lærerne laver aftaler med de enkelte elever og orienterer samtidig forældrene.

Der er mødepligt for alle elever i den aftalte periode. Hvis forældrene ønsker at fritage eleverne fra den ekstra støtte til lektielæsning, skal det først drøftes med klasselærerne.  

Vidtgående specialundervisning

Skolen har mulighed for at søge tilskud til specialundervisning og støtteforanstaltninger til elever.

Eksterne samarbejdspartner

I henhold til lovgivningen får skolen af kommunen stillet følgende personer til rådighed:

  • Skolelæge
  • Sundhedsplejerske
  • skolepsykolog
  • Tale-hørepædagog
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Socialrådgiver.

Skolen er tilknyttet den kommunale tandplejeordning. 

Skolen indgår i det lokale LKS-netværk. (Lokal kriminalpræventive samarbejde)