Pædagogisk læreplan for Friskolens Børnehave

Barnets alsidige personlige udvikling

Børns personlige udvikling trives bedst, når voksne engagerer sig og ser børnene. Børnene skal tages alvorlige, og de skal have mulighed for at opleve sig selv som værdsatte individer, der er med i et fællesskab. Ligeledes skal de lære, at se og forstå, samspillet og konflikter, der kan opstå med og imellem både børn og voksne.

Identitet, selvopfattelse, selvoplevelse, selvtillid og selvværd, er vigtige elementer for barnets generelle udvikling og muligheder for at tilegne sig, og lære, nye ting. Børn har brug for at udfolde sig og afprøve nyt, og ved at være anerkendende overfor barnet, styrker vi selvværdet.

 

Mål:

At barnet siger sin mening.

At barnet fortæller hvad det synes godt/skidt om.

At barnet fortæller om oplevelser.

At barnet kommer med forslag og ideer til aktiviteter.

At barnet bliver dygtigere til ting det i forvejen kan.

At barnet bliver bedre til det som er svært.

At barnet leger, bruger og udvikler sin fantasi.

At barnet tør stå frem.

At barnet tror på sig selv og sit værd.

 

Tiltag:

Når der er rundkreds eller anden samling.

På tur med børnehaven – fortælle om oplevelser, viden og erfaring.

Ved diverse aktiviteter som tegning, historie, fortælling, m.m.

Ved samvær med børn og voksne.

 

Pædagogen skal:

Være opmuntrende og anerkendende overfor barnet.

Møde barnet med positive forventninger og reaktioner.

Hjælpe barnet med at få kendskab og tiltro til sig selv.

Give barnet muligheder for at vise forskellige sider af sig selv.

Give mulighed for, at barnet kan udtrykke sine tanker, følelser og komme med sin mening.

Opmuntre barnet til at være udforskende, initiativrig og medbestemmende.

Være tydelig, tryghedsskabende og troværdig.

 

Tegn:

Glade børn i harmoni med sig selv og sine omgivelser.

Børn der tør stå frem og fortælle/optræde i forbindelse med rundkreds.

Børn der tør møde - og tage udfordringer.

Børn der kan bruge legen, som et redskab for engen udvikling.

 

Evaluering:

Ved daglig kommunikation, på personalemøder, på forældremøder, på forældrerådsmøder og ved forældresamtaler.

 

Dokumentation:

Fotos og video (Ipad).

Sociale kompetencer

At arbejde med sociale kompetencer er en grundlæggende del af barnets muligheder for læring. Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker – i grupper, venskaber og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence, er empati, evnen til at knytte sig til andre og sociale færdigheder. Fællesskabet er et vigtigt element for at udfolde sig – i leg og i samarbejde med andre om at løse opgaver. Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber. At de lærer hvordan man bliver en del af en gruppe, samt føler sig som en del af denne. Børn skal have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. De skal kunne give udtryk for egne følelser og behov, samt forstå at andre har samme behov. Endvidere skal de lære at sætte grænser for sig selv og sige fra.

 

Mål:

At barnet kan indgå i sociale relationer med andre børn og voksne.

Samarbejde med andre børn og voksne.

Være med til at bestemme forskellige aktiviteter i børnehaven.

Håndtere konflikter.

Gå på kompromis.

Udvise empati.

 

Tiltag:

Lytte til andre.

Hjælpe andre.

Finde på lege sammen med andre.

Trøste når en kammerat er ked af det.

Snakke med sine kammerater om, hvordan man er overfor hinanden.

 

Pædagogen skal:

Skabe en god omgangstone imellem børnene.

Skabe muligheder for leg både inde og ude.

Opfordre børnene til at lytte til hinanden og snakke med hinanden.

Lade børnene samarbejde om opgaver.

Skabe situationer hvor børnene oplever fællesskab.

Hjælpe børnene til at forstå andres behov.

Få børnene til at være aktive og medansvarlige for fællesskabet.

Opfordre børnene til at komme med forslag til løsninger på problemer og konflikter.

Møde det enkelte barn der hvor det er.

 

Tegn:

Børn der drager omsorg for hinanden.

Børn der trives med andre børn og voksne.

Børn der har venner.

Børn der er vellidte af både børn og voksne.

 

Evaluering:

Ved daglig kommunikation, på personalemøder, på forældremøder, på forældrerådsmøder og ved forældresamtaler.

 

Dokumentation:

Fotos og video.

Sprog

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber, når det skal i kontakt med omverdenen. Det er forudsætningen for, at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes flere forskellige former for sprog, som alle er vigtige i forbindelse med børns sproglige udvikling. Talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os af. Børn skal støttes i at udvikle deres danske ordforråd og i at forstå begreber og regler. Endvidere skal interessen for det skrevne sprog støttes. Sprog skaber kontakt, og det er vigtigt at motivere børnene til at lytte, tale, fortælle, stille spørgsmål, give svar og i det hele taget være sproglig og aktive. Det er vigtigt at børn møder voksne, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke sig. Mulighed for komme med tvivl, glæde, ked- af-det-hed, meninger, følelser og tanker. Sproget er en forudsætning for at kunne løse problemer og konflikter, for at blive forstået af både børn og voksne.

 

Mål:

Sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger.

Bruge kropssprog og aflæse kropssprog.

Leg og interesse for bogstaver.

Bruge tegn til tale.

Lytte til andre.

Bruge fortælling og fantasi som et redskab.

Turde tale i en forsamling.

 

Tiltag:

Synge sange

Rim og remser.

Fortælle historier.

Højtlæsning.

Skrive bogstaver og tal.

Aflæse/genkende logoer.

Sproglege.

 

Pædagogen skal:

Skabe situationer, hvor børnene kan udtrykke sig og blive lyttet til.

Fortælle historier/oplevelser for børnene, og lade dem fortælle historier for hinanden.

Give børnene mulighed for at udtrykke sig mundligt og kropsligt.

Udvikle en kultur, hvor børnene taler sammen.

Gøre plads til børnenes mange forskellige udtryksformer.

Støtte børnene i deres nysgerrighed overfor tal og bogstaver.

Give børnene mulighed for at lege med sproget.

Tilbyde sprogscreening.

 

Tegn:

Børn der vil og tør bruge sproget.

Børn der aktivt arbejder med deres sprog.

 

Evaluering:

Ved daglig kommunikation, på personalemøder, på forældremøder, på forældrerådsmøder og ved forældresamtaler. Ved brug af diverse tests og samarbejde med talepædagog.

 

Dokumentation:

Fotos og video.

Krop & bevægelse

Kroppen er et kæmpemæssigt sanseapparat, som barnet oplever, sanser og reagerer med. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder (styrke, udholdenhed og bevægelighed), styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig. Krop og bevægelse er vigtige elementer i børns udvikling, da bevægelse baner vejen for at udforske, afprøve og forstå kroppens udfoldelsesmuligheder og begrænsninger. Børn har behov for at føle sig værdifulde og trygge – også ved deres egen krop og dens reaktioner. Ved at få indsigt i hvordan kroppen fungerer, dens styrke, muligheder, sanse, sundhed og sund kost, får børnene de bedste betingelser for at udvikle en sund livsstil.

 

Mål:

Kendskab til egen krop.

Spise sund kost.

Bevæge og udfordre kroppen.

Kende forskel på sund og usund kost.

 

Tiltag:

Bruge kroppen aktivt.

Motoriske udfordringer.

Spise sund kost.

 

Pædagogen skal:

Gøre brug af gymnastiksal, redskaber og sportsplads.

Indrette legepladsen så den inspirerer til fysisk udfoldelse.

Arrangere udflugter til legepladser i lokalområdet.

Udfordre børnenes motorik ved bakker og grøfter.

Inspirere børnene til bevægelseslege, rytmik og gymnastik.

Opmuntre børnene til boldspil og boldlege.

Arbejde med sund kost (tilberede sund mad, inddrage børnene i maddage).

 

Tegn:

Børn der bruger kroppen i leg og anden aktivitet.

Børn der udfordrer kroppen.

Børn der ser motoriske muligheder i de givne omgivelser.

Børn der kender til sund og usund kost, og hvad det betyder for kroppen.

 

Evaluering:

Ved daglig kommunikation, på personalemøder, på forældremøder, på forældrerådsmøder og ved forældresamtaler. Ved samarbejde med ergoterapeut.

 

Dokumentation:

Fotos og video.

Naturen & naturfænomener

Naturoplevelser i barndommen er med til at udvikle børn både følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. Ved at skabe oplevelser med, interesse for og viden om naturen, skaber vi plads til at børn kan undres, stille spørgsmål og finde svar om natur og naturfænomener. Børn skal have mulighed for at opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og i forskellige udeområder, for derigennem styrkes deres sanseapparat og deres motorik. Naturen er en legeplads, hvor fantasi og samvær med andre mennesker, er med til at udvikle både krop og sind. Børn skal have udfordringer, oplevelser og erfaringer med naturen, hvilket skal ske igennem leg, eksperimenter og fordybelse. Børn skal lære respekt og anerkendelse for naturen, da det giver børn interesse og ansvarlighed for natur og miljø.

 

Mål:

Være god mod dyr.

Være god ved naturen.

Kende årstiderne og forskellen på disse.

Lege og lave aktiviteter i naturen.

Se og lære om planter, dyr, insekter, m.m.

Gøre brug af sanser i naturen.

 

Tiltag:

Studere smådyr.

Kigge, snuse og lege i naturen.

Samle blade, kogler, nødder, m.m. i naturen.

Opdage regn, sne, sol, blæst, m.m.

Lægge mærke til forandringer i vejret.

Samle affald.

Stifte bekendtskab til jord, vand, ild og luft.

 

Pædagogen skal:

Give børnene mulighed for at så, plante og forspirre.

Følge forandringer igennem de fire årstider.

Opmuntre børnene til at lege med vand, jord, sand og mudder.

Tænde bål og lave bålmad.

Opfordre børnene til at studere smådyr – snegle, regnorme, bænkebidere, biller, m.fl.

Opfordre børnene til at arbejde med naturmaterialer – blade, blomster, kogler, kastanjer, m.m.

 

Tegn:

Børn der bruger naturen i deres leg.

Børn der trives i naturen.

Børn der er fortrolige i og med naturen.

Børn der ser muligheder i naturen.

 

Evaluering:

Ved daglig kommunikation, på personalemøder, på forældremøder, på forældrerådsmøder og ved forældresamtaler.

 

Dokumentation:

Fotos, video, indsamling af naturmaterialer i løbet af de fire årstider.

Kulturelle udtryksformer & værdier

Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, forme og eksperimentere med de udtryk de møder. Kunst og kultur indeholder bl.a. litteratur, film, medier, musik og billedkunst, samt kendskab og nysgerrighed overfor forskellige materialer og redskaber. Dette giver børn inspiration og lyst til at udfolde sig kunstnerisk og fantasifuldt. Børn skal deltage i forskellige arrangementer og udflugter, hvilket bidrager til at fremme forståelsen at kultur. Børn skal også have mulighed for at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier – derigennem får børn forståelse og tolerance overfor mennesker med anden etnisk baggrund. Herunder forskellen på menneskers sprog, vaner og levevilkår.

 

Mål:

Kendskab til dansk kultur.

Kendskab til fremmed kultur.

Kendskab til forskellige materialer og brugen af disse.

Mulighed for at tegne, male og lave skulpturer.

Kendskab til traditioner og højtider.

Besøg på museer, udstillinger og bibliotek.

Styrke kreativitet.

 

Tiltag:

Tegne og male ved hjælp at fantasi.

Høre og digte eventyr, m.m.

Se malerier og billeder.

Deltage i børnehavens fester.

Synge, lave musik og drama.

Udflugter.

 

Pædagogen skal:

Give børnene tid og ro til at være kreative.

Lave aktiviteter og forløb, hvor det kreative element vægtes højt.

Sikre at børnene deltager i traditioner omkring højtider og årstider.

Give børnene erfaringer med teater, museer, film og bibliotek.

Lave drama, teater, musik, sang samt digte historier sammen med børnene.

 

Tegn:

Børn der kender til den danske kultur.

Børn der kender til de danske traditioner.

Børn der kender til andre kulturer.

Børn der er kreative.

Børn der er eksperimenterende og fantasifulde.

 

Evaluering:

Ved daglig kommunikation, på forældremøder, på forældrerådsmøder og ved forældresamtaler.

 

Dokumentation:

Fotos og video.

Udstillinger ved ”kunst cafe”.