Forældreråd

Forældreråd

Forældrerådet består af 3 forældrevalgte medlemmer, 2 suppleanter, afdelingsleder og medarbejderrepræsentant i børnehaven.

I forældrerådsmøder deltager 3 medlemmer, afdelingsleder, medarbejderrepræsentant, 1 fra skolens ledelse og bestyrelse.

Planlagte møder:

Der holdes årligt to møder om foråret og to møder om efteråret. Derudover efter behov.

Punkter fordelt på årets faste møder: Budget, årsplan, børnemiljøvurdering og læreplaner. 

Dagsorden udarbejdes af formand og afdelingsleder i fællesskab.

Forældrerådet forhører sig blandt de øvrige forældre, om der er punkter til dagsordenen

Dagsorden udsendes ca. en uge før mødet

Referat forældrerådsmøde

Referat af Forældrerådsmøde mandag den 16.11.2020 kl. 19-20.30

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Dorthe

 

Gennemgang af Forretningsorden

 • Forretningsorden er gennemgået

Forældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand og referent

 • Formand: Simon Karkov Skals
 • Næstformand: Benjamin Strøger Tempelaars
 • Referent: Christina Bjørk

Tavshedserklæring

 • Tavshedserklæring er underskrevet, af medlemmerne i forældrerådet

 

 • Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv.leder
  1. Meddelelser fra ledelsen:
   1. Alle børn, både på skole, i SFO og i børnehave er god til at indrette sig under de nye restriktioner, grundet Covid-19.
   2. Børnehaven trænger til maling indendørs, men der skal ses på, om der kan nedsættes arbejdsgrupper af forældre, på max 10 personer, som kan stå for malerarbejdet, samt evt. andet vedligehold udendørs.
 • De kommende store arrangementer på skolen er aflyst. Der er forhåbning om, at næste store arrangement kan blive skolens forårsfest.
 1. I løbet af julemåneden, vil der hver dag være historiefortælling mm. via Facebook, da det fortsat ikke er muligt at samles grundet Covid-19. Luciaoptoget vil ligeledes kunne ses på skolens Facebook.

 1. Meddelelser fra Børnehaven:
  1. Opnormering ved ansættelse af Pernille kan mærkes positivt. Pernille er ansat i en tredelt stilling.
  2. Børnehaven har søgt om, og fået tildelt, en læringsmiljøpædagog, for at få hjælp til nye rutiner og læringsmiljøet.
   1. Der afventes en fælles orientering til personalet, fra læringsmiljøpædagogen.
  3. Der er på nuværende tidspunkt 31 børn i børnehaven. Der starter et nyt barn pr. 1/12-20.
  4. Fødselsdagsgave er ændret, således at alle børn får samme slags ting, når de fylder hhv. 3 år, 4 år og 5 år. Der er indkøbt kasketter, kopper og T-shirts.
   Tidligere fik alle børn en dækkeserviet med billeder fra livet i børnehaven, men disse kan nu ses via børnehavens facebookside.

 • COVID19-institution
  1. Det er fortsat intentionen, at være mest muligt ude.
  2. Børnene har dog også behov for tid, ro og fordybelse i hver deres grupper, udover når der spises.
   Dorthe orienterer om, at det kan være en mulighed, at alle børn kan spise inde og evt. gå ind en halv time før, således at der er mulighed for leg, læring og fordybelse i den enkelte gruppe. Dette er dog endnu ikke besluttet, men skal drøftes på næstkommende personalemøde.
  3. Børnene håndterer godt, at de skal være så meget ude. Der forsøges flere gange ugentlig, at lave indendørsaktiviteter i de enkelte grupper, herunder musik, aktiviteter i gymnastiksalen mm.

 • Budget/Økonomi
  1. Børnehaven har i foråret brugt ekstra penge på rengøring og opnormering af personale. Børnehaven modtager tilskud fra Odense Kommune. Beløbet kendes endnu ikke.
  2. Forældrebetalingen til børnehaven er inkluderet 50,- ekstra pr. barn, som går til fornøjelser for børnene, herunder blandt andet:
   1. Én månedlig maddag, som årligt svarer til ca. 4000,-
   2. Tur til Hollufgård, ca. 2000,-
 • Remida, koster 1000,- for medlemskab årligt, og 500,- for hvert besøg.
 1. Tidligere har også været brugt penge på tur til Elsesminde, Cirkus uge mm.

 2. Børnehaven ønsker, at lave en Fjord og Bælt uge, hvor der den ene dag, vil komme besøg fra Fjord og Bælt centret. Dette har tidligere været en stor succes.
 1. Der er arrangeret videreuddannelse til hele personalegruppen, både på skole og i børnehaven, med fokus på emotionel intelligens, og særligt i relationen til det enkelte barn. Forløbet kører separat i skoledelen og i børnehaven, men samles dog fælles ved afslutningen.
 2. Legehus og skur trænger til udskiftning, men det er der ikke midler til i kommende budgetår.


 • Ny Styrket læreplan
  1. Børnehaven har i løbet af dette år, arbejdet med fokus på Ny Styrket Læreplan. Denne skal være udarbejdet inden 1. januar 2021.
  2. Der er ikke så meget nyt i selve arbejdet, men mere fokus på dokumentation af arbejdet, og dermed bevidstgørelse om hvilke processer man har i spil, i en given situation.
   1. Dermed skal læreplanstemaerne ind i hverdagssituationerne, så man er bevidst om hvilke af disse der er i spil når man f.eks. hjælper et barn overtøj på, hvilket f.eks. kunne være temaer om motorik og sprog.
   2. Ny Styrket Læreplan er et redskab som alle institutioner skal arbejde ud fra, for at sikre refleksion over egen praksis.
    1. Denne skal revurderes hvert andet år.
   3. Hvert 3. år, udarbejdes en børnemiljøvurdering som børnene skal udarbejde med sine forældre, hvilket er et godt redskab til personalet.

 • Tilsyn – Odense Kommune
  1. Der har været tilsyn i børnehaven, foretaget af Odense Kommune
  2. Fokus på særligt 3 ting: sprog, dannelse og tidlig indsats
  3. Ingen anmærkninger eller henstillinger efter tilsynsbesøget
  4. Ved tilsynsbesøget deltog Trine fra ledelsen, Mette fra bestyrelsen, Helene fra personalegruppen, samt Dorthe som børnehaveleder.

 • Tilsyn – hygiejne
  1. Sundhedsplejersken står for dette besøg, og kigger på ting som udluftning hvor børnene sover, håndhygiejne mm.
  2. Lige efter opstart efter corona-nedlukningen vaskede alle børn hænder før og efter frokost, men dette kræver mange ressourcer, hvorfor der kun vaskes hænder FØR frokost.
   1. Dog var dette eneste punkt, som hun havde påtale omkring, da børnene også skal vaske, eller evt. spritte hænder efter frokost, hvor de har haft fingrene i munden.
 • Det aftales, at børnene efter frokost, så vidt muligt vasker hænder og kun i særlige situationer bruger håndsprit.
  1. Fremtidige møder:
   1. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 26/1-2021 kl. 19:00-20:30
   2. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 2/3-2021 kl. 19:00-20:30
 • Forældremøde d. 20/4-2021 kl. 19:00-20:30
 1. Hvordan sikrer vi involvering af de øvrige forældre:
  1. Der laves et opslag ca. 14 dage før på intra, hvor de øvrige forældre, kan komme med tilføjelser til dagsordenen.
BT Benjamin Tempelaars Lærer

Benjamin Strøger Tempelaars

Forældrerådsmedlem - næstformand

Christina Forælderråd

Christina Bjørk

Forældrerådsmedlem - referent

0780920 Danpilot 259 1

Simon Karkov Skals

Forældrerådsmedlem - formand

Dorthe Thorsen

Dorthe Kær Thorsen

Afdelingsleder

Pernille Katuza Lund Petersen 2020

Pernille K. Lund Petersen

Pædagogisk assistent i skole, førskole og børnehave

Trine Juul

Trine Juul

Viceskoleleder

Mette Kaysen

Mette Søndergaard Kaysen

Kasserer